Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, А. М., Мехмед А., Тодоров А.
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВОАРНО СТОПАНСТВО ЗА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ
Ключови думи: резервоарно стопанство за петролни продукти

Библиография

  Издание
  , том 61, брой 27, 2011, България, София, ТУ - София

  Autors: Todorov, A. M., Mehmed A., Todorov A.
  Title: TANK FARM MANAGEMENT FOR PETROLEUM DERIVATIVES
  Keywords: tank farm for petroleum derivatives

  References

   Issue
   , vol. 61, issue 27, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: доц. д-р Асен Марков Тодоров