11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1401 Kamenov, V. V., Trifonov, R. I., Nedev, S. S., RESEARCH ON THE INFLUENCE OF THE USED OPERATING AND FILE SYSTEM ON THE TRANSFER RATE IN SSD DEVICES (2018)
1402 Kamenov, V. V., Nedev, S. S., HDD performance research (2018)
1403 Iliev, V. G., Component Mode Synthesis of Beam and Plate Finite Elements (2005)
1404 Yordanova, S. T., Yankov V., Design and Implementation of Fuzzy Two-Level Control (2013)
1405 Pandiev, I. M., Design and Implementation of Difference and Instrumentation Amplifier’s Laboratory System for Education in Analog Electronics (2020)
1406 Pandiev, I. M., Distance Learning Organizational Aspects on Analog Electronics Based on Moodle Platform (2020)
1407 Табахнев, И. Н., Терзиева, С. Д., Владов С., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ВЕРИГИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ВЕРИГИ И СИГНАЛИ” (2013)
1408 Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Моделиране на произхода на висши хармоници в регулируеми трифазни ситеми с компенсация на реактивната мощност (2013)
1409 Кирилов, С. М., СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА НИСКОЧЕСТОТНИ И ВИСОКОЧЕСТОТНИ ПАСИВНИ ФИЛТРИ С МЕМРИСТОРИ (2013)
1410 Славов, Ц. Н., Моллов, Л. Ж., Кралев Й., Петков, П. Х., УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА АНАЛОГОВ МОДЕЛ С ЦИФРОВ СИГНАЛЕН КОНТРОЛЕР (2013)
1411 Славов, Ц. Н., Роева О., МНОГОМОДЕЛНО АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ПОЛУПЕРИОДИЧЕН ФЕРМЕТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С PLC (2013)
1412 Василев, Р. К., Димитров, Д. П., ЛОГИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИ СРЕДИ НА ИНТЕЛЕКТЕН РОБОТ, БАЗИРАНО НА ПРОЦЕСА ПЕРЦЕПТУАЛНО ЗАКОТВЯНЕ (2013)
1413 Dimova, G. T., IAEA specialists., Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) (2015)
1414 Bas G., Stoev, L. Z., Durakbasa N., Assessment of the Production Quality in Machining by Integrating a System of High Precision Measurement (2015)
1415 Stoev, L. Z., 3D-Layots of Machine Tools for Multipurpose Machining of Rotary Components (2016)
1416 Кънева, Н. С., Организация и управление на държавната администрация (2015)
1417 Христов, В. Д., АДАПТИВЕН НАБЛЮДАТЕЛ ПРИ ПОСТОЯННОТОКОВO ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ (2013)
1418 Делийски, Р. Ц., АЛГОРИТЪМ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИ ПРИ ВИЗУАЛЕН КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО (2014)
1419 Маринчев, А. П., МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА ЗАТВОРЕН КОНТУР ЗА УПРАВЛЕНИЕ, В КОЙТО УЧАСТВА ЧОВЕКА КАТО ФУНКЦИОНАЛНО ЗВЕНО (2014)
1420 Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., Kolev, G.D., Spray deposition of organic electroluminescent coatings for application in flexible light emitting devices (2015)
1421 Славов, В. Д., ВИРТУАЛНО ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ С АНАЛОГОВ ВОЛТМЕТЪР (2014)
1422 Славов, Ц. Н., Кралев, Й. К., Петков, П. Х., ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДВУКОЛЕСЕН РОБОТ КАТО ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (2014)
1423 Марковски, А. Г., РОБАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ - СЕРВОСИСТЕМА (2014)
1424 Йорданова, С. Т., Електронни форми за учене и развитие на компетенции по интелигентни системи за управление (2014)
1425 Карлова-Сергиева, В. А., Николова, С. Н., МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА (2014)
1426 Величкова, Р. Т., Марков, Д. Г., Симова, И. С., Бърдаров Г., Петрова, Ц. С., Кетипов З., ОТНОСНО АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ (2017)
1427 Жилевски, М. М., Михов, М. Р., МЕТОДИКА ЗА ИЗБОР НА ПОДАВАТЕЛНИ ЗАДВИЖВАНИЯ (2014)
1428 Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., Comparative analysis of the acoustic efficiency of classical and sonic crystal noise barriers (2020)
1429 Daskalova, M. S., Ivanova, D. A., How Big Data Affect Management Control Systems (2019)
1430 Георгиев, В. Е., ОТНОСНО ЕДИН ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА СОФТУЕРА ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (2014)
1431 Кирилов, С. М., Ценов, Г. Ц., Младенов, В. М., СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА МЕМРИСТОРЕН ЧЕСТОТЕН УМНОЖИТЕЛ (2014)
1432 Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т., НИСКОТАРИФЕН НАБОР ОТ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МИКРОФЛУИДНИ ЧИПОВЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ В (2014)
1433 Павлов, Н. Л., Числено изследване на движението на мотоциклет при спиране с отчитане на деформацията в окачването (2017)
1434 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Дамянов, Б. А., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЪТНОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД (2006)
1435 Pavlov, N. L., Sokolov, E. E., Tilting child safety seat for reducing the lateral acceleration acting on children when vehicle cornering (2017)
1436 Ivanov, I. E., Gueorguiev, V. E., TECHNICAL APPROACHES IN TELEMEDICINE (2013)
1437 Тодорова, Г. Н., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ИНТЕНЗИВНОСТ НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ РАВНИННО НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2016)
1438 Колев, С. В., Боянов Ю., СИНТЕЗ НА PRS КОДОВЕ ОТ ПО-ВИСОК РЕД (2014)
1439 Цветков, Т. Д., Илиев, И. Г., Основни методи за контрол на мощността и намаляване на интерференцията при когнитивно радио (2014)
1440 Дочева, Л. Е., ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ С LabVIEW ОТДЕЛЯНЕ НА КОНТУРИ (2014)
1441 Дочева, Л. Е., ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ С LabVIEW - ЦИФРОВИ ФИЛТРИ (2015)
1442 Чучуганов, К. Й., Илиев, Г. С., Методика за оценка на качеството на комфорт при пътуване с асансьори (2013)
1443 Илиев, Г. С., Ахчийски, В. Н., Кавалджиев, С. Й., Чучуганов, К. Й., Експериментално определяне еластичното окачване на кабина към транспортното въже в 3D пространството (2014)
1444 Пенчева, Е. Н., Атанасов, И. И., Изследване на възможностите за програмируемост на основано на политики управление и таксуване в края на мобилната мрежа (2021)
1445 Проданова, К. С., Йорданка П., Христина Миланова., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМИТЕ ФАКТОРИЗА ПОЯВА НА АЛГОНЕВРОДИСТРОФИЯСЛЕД ФРАКТУРА НА ДИСТАЛЕН РАДИУС (2014)
1446 Тодорова, Г. Н., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСКРЕТНИ СТОЙНОСТИ ОТ ПОЛЕТАТА НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЗИРАН МЕТОД НА КООРДИНАТНИТЕ МРЕЖИ (2014)
1447 Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т., Карлова-Сергиева, В. А., ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА ПАТОГЕНИ В ТЕЧНИ ПРОБИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ И ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ (2014)
1448 Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т., УЕБ-БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ДАННИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ БИОМЕДИЦИНСКИ ТЕСТОВЕ (2014)
1449 Карамишев, Х. Г., IEC 61499 БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕКОНФИГУРИРАЩА СЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА СТАНЦИЯ (2014)
1450 Chervenkov, A. G., Chervenkova, T. V., Modelling of the electrical discharge of lighting on overhead power line (2014)