10775

Публикации
Publications

1526

Автори
Autors

10776

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1401 Iliev, V. G., Component Mode Synthesis of Beam and Plate Finite Elements (2005)
1402 Yordanova, S. T., Yankov V., Design and Implementation of Fuzzy Two-Level Control (2013)
1403 Pandiev, I. M., Design and Implementation of Difference and Instrumentation Amplifier’s Laboratory System for Education in Analog Electronics (2020)
1404 Pandiev, I. M., Distance Learning Organizational Aspects on Analog Electronics Based on Moodle Platform (2020)
1405 Табахнев, И. Н., Терзиева, С. Д., Владов С., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ВЕРИГИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ВЕРИГИ И СИГНАЛИ” (2013)
1406 Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Моделиране на произхода на висши хармоници в регулируеми трифазни ситеми с компенсация на реактивната мощност (2013)
1407 Кирилов, С. М., СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА НИСКОЧЕСТОТНИ И ВИСОКОЧЕСТОТНИ ПАСИВНИ ФИЛТРИ С МЕМРИСТОРИ (2013)
1408 Славов, Ц. Н., Моллов, Л. Ж., Кралев Й., Петков, П. Х., УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА АНАЛОГОВ МОДЕЛ С ЦИФРОВ СИГНАЛЕН КОНТРОЛЕР (2013)
1409 Славов, Ц. Н., Роева О., МНОГОМОДЕЛНО АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ПОЛУПЕРИОДИЧЕН ФЕРМЕТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С PLC (2013)
1410 Василев, Р. К., Димитров, Д. П., ЛОГИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИ СРЕДИ НА ИНТЕЛЕКТЕН РОБОТ, БАЗИРАНО НА ПРОЦЕСА ПЕРЦЕПТУАЛНО ЗАКОТВЯНЕ (2013)
1411 Dimova, G. T., IAEA specialists., Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) (2015)
1412 Bas G., Stoev, L. Z., Durakbasa N., Assessment of the Production Quality in Machining by Integrating a System of High Precision Measurement (2015)
1413 Stoev, L. Z., 3D-Layots of Machine Tools for Multipurpose Machining of Rotary Components (2016)
1414 Кънева, Н. С., Организация и управление на държавната администрация (2015)
1415 Христов, В. Д., АДАПТИВЕН НАБЛЮДАТЕЛ ПРИ ПОСТОЯННОТОКОВO ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ (2013)
1416 Делийски, Р. Ц., АЛГОРИТЪМ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИ ПРИ ВИЗУАЛЕН КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО (2014)
1417 Маринчев, А. П., МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА ЗАТВОРЕН КОНТУР ЗА УПРАВЛЕНИЕ, В КОЙТО УЧАСТВА ЧОВЕКА КАТО ФУНКЦИОНАЛНО ЗВЕНО (2014)
1418 Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., Kolev, G.D., Spray deposition of organic electroluminescent coatings for application in flexible light emitting devices (2015)
1419 Славов, В. Д., ВИРТУАЛНО ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ С АНАЛОГОВ ВОЛТМЕТЪР (2014)
1420 Славов, Ц. Н., Кралев, Й. К., Петков, П. Х., ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДВУКОЛЕСЕН РОБОТ КАТО ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (2014)
1421 Марковски, А. Г., РОБАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ - СЕРВОСИСТЕМА (2014)
1422 Йорданова, С. Т., Електронни форми за учене и развитие на компетенции по интелигентни системи за управление (2014)
1423 Карлова-Сергиева, В. А., Николова, С. Н., МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА (2014)
1424 Величкова, Р. Т., Марков, Д. Г., Симова, И. С., Бърдаров Г., Петрова, Ц. С., Кетипов З., ОТНОСНО АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ (2017)
1425 Жилевски, М. М., Михов, М. Р., МЕТОДИКА ЗА ИЗБОР НА ПОДАВАТЕЛНИ ЗАДВИЖВАНИЯ (2014)
1426 Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., Comparative analysis of the acoustic efficiency of classical and sonic crystal noise barriers (2020)
1427 Daskalova, M. S., Ivanova, D. A., How Big Data Affect Management Control Systems (2019)
1428 Георгиев, В. Е., ОТНОСНО ЕДИН ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА СОФТУЕРА ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (2014)
1429 Кирилов, С. М., Ценов, Г. Ц., Младенов, В. М., СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА МЕМРИСТОРЕН ЧЕСТОТЕН УМНОЖИТЕЛ (2014)
1430 Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т., НИСКОТАРИФЕН НАБОР ОТ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МИКРОФЛУИДНИ ЧИПОВЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ В (2014)
1431 Павлов, Н. Л., Числено изследване на движението на мотоциклет при спиране с отчитане на деформацията в окачването (2017)
1432 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Дамянов, Б. А., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЪТНОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД (2006)
1433 Pavlov, N. L., Sokolov, E. E., Tilting child safety seat for reducing the lateral acceleration acting on children when vehicle cornering (2017)
1434 Ivanov, I. E., Gueorguiev, V. E., TECHNICAL APPROACHES IN TELEMEDICINE (2013)
1435 Тодорова, Г. Н., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ИНТЕНЗИВНОСТ НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ РАВНИННО НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2016)
1436 Колев, С. В., Боянов Ю., СИНТЕЗ НА PRS КОДОВЕ ОТ ПО-ВИСОК РЕД (2014)
1437 Цветков, Т. Д., Илиев, И. Г., Основни методи за контрол на мощността и намаляване на интерференцията при когнитивно радио (2014)
1438 Дочева, Л. Е., ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ С LabVIEW ОТДЕЛЯНЕ НА КОНТУРИ (2014)
1439 Дочева, Л. Е., ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ С LabVIEW - ЦИФРОВИ ФИЛТРИ (2015)
1440 Чучуганов, К. Й., Илиев, Г. С., Методика за оценка на качеството на комфорт при пътуване с асансьори (2013)
1441 Илиев, Г. С., Ахчийски, В. Н., Кавалджиев, С. Й., Чучуганов, К. Й., Експериментално определяне еластичното окачване на кабина към транспортното въже в 3D пространството (2014)
1442 Пенчева, Е. Н., Атанасов, И. И., Изследване на възможностите за програмируемост на основано на политики управление и таксуване в края на мобилната мрежа (2021)
1443 Проданова, К. С., Йорданка П., Христина Миланова., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМИТЕ ФАКТОРИЗА ПОЯВА НА АЛГОНЕВРОДИСТРОФИЯСЛЕД ФРАКТУРА НА ДИСТАЛЕН РАДИУС (2014)
1444 Тодорова, Г. Н., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСКРЕТНИ СТОЙНОСТИ ОТ ПОЛЕТАТА НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЗИРАН МЕТОД НА КООРДИНАТНИТЕ МРЕЖИ (2014)
1445 Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т., Карлова-Сергиева, В. А., ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА ПАТОГЕНИ В ТЕЧНИ ПРОБИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ И ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ (2014)
1446 Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т., УЕБ-БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ДАННИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ БИОМЕДИЦИНСКИ ТЕСТОВЕ (2014)
1447 Карамишев, Х. Г., IEC 61499 БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕКОНФИГУРИРАЩА СЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА СТАНЦИЯ (2014)
1448 Chervenkov, A. G., Chervenkova, T. V., Modelling of the electrical discharge of lighting on overhead power line (2014)
1449 Trushev, I. M., PSPICE MODEL OF A SLIDING MODE CONTROLLED DC/DC BUCK CONVERTER (2014)
1450 Antonov, S. I., Andonova, I. V., APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN FIRE DETECTION SYSTEMS (2014)