7987

Публикации
Publications

1333

Автори
Autors

7988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1401 Маринчев, А. П., МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА ЗАТВОРЕН КОНТУР ЗА УПРАВЛЕНИЕ, В КОЙТО УЧАСТВА ЧОВЕКА КАТО ФУНКЦИОНАЛНО ЗВЕНО (2014)
1402 Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., Kolev, G.D., Spray deposition of organic electroluminescent coatings for application in flexible light emitting devices (2015)
1403 Славов, В. Д., ВИРТУАЛНО ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ С АНАЛОГОВ ВОЛТМЕТЪР (2014)
1404 Славов, Ц. Н., Кралев, Й. К., Петков, П. Х., ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДВУКОЛЕСЕН РОБОТ КАТО ОБЕКТ С НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (2014)
1405 Марковски, А. Г., РОБАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ - СЕРВОСИСТЕМА (2014)
1406 Йорданова, С. Т., Електронни форми за учене и развитие на компетенции по интелигентни системи за управление (2014)
1407 Карлова-Сергиева, В. А., Николова, С. Н., МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА (2014)
1408 Величкова, Р. Т., Марков, Д. Г., Симова, И. С., Бърдаров Г., Петрова, Ц. С., Кетипов З., ОТНОСНО АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ (2017)
1409 Жилевски, М. М., Михов, М. Р., МЕТОДИКА ЗА ИЗБОР НА ПОДАВАТЕЛНИ ЗАДВИЖВАНИЯ (2014)
1410 Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., Comparative analysis of the acoustic efficiency of classical and sonic crystal noise barriers (2020)
1411 Daskalova, M. S., Ivanova, D. A., How Big Data Affect Management Control Systems (2019)
1412 Георгиев, В. Е., ОТНОСНО ЕДИН ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА СОФТУЕРА ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (2014)
1413 Кирилов, С. М., Ценов, Г. Ц., Младенов, В. М., СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА МЕМРИСТОРЕН ЧЕСТОТЕН УМНОЖИТЕЛ (2014)
1414 Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т., НИСКОТАРИФЕН НАБОР ОТ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МИКРОФЛУИДНИ ЧИПОВЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ В (2014)
1415 Павлов, Н. Л., Числено изследване на движението на мотоциклет при спиране с отчитане на деформацията в окачването (2017)
1416 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Дамянов, Б. А., ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЪТНОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД (2006)
1417 Pavlov, N. L., Sokolov, E. E., Tilting child safety seat for reducing the lateral acceleration acting on children when vehicle cornering (2017)
1418 Ivanov, I. E., Gueorguiev, V. E., TECHNICAL APPROACHES IN TELEMEDICINE (2013)
1419 Тодорова, Г. Н., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ИНТЕНЗИВНОСТ НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ РАВНИННО НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2016)
1420 Колев, С. В., Боянов Ю., СИНТЕЗ НА PRS КОДОВЕ ОТ ПО-ВИСОК РЕД (2014)
1421 Цветков, Т. Д., Илиев, И. Г., Основни методи за контрол на мощността и намаляване на интерференцията при когнитивно радио (2014)
1422 Дочева, Л. Е., ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ С LabVIEW ОТДЕЛЯНЕ НА КОНТУРИ (2014)
1423 Дочева, Л. Е., ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ С LabVIEW - ЦИФРОВИ ФИЛТРИ (2015)
1424 Чучуганов, К. Й., Илиев, Г. С., Методика за оценка на качеството на комфорт при пътуване с асансьори (2013)
1425 Илиев, Г. С., Ахчийски, В. Н., Кавалджиев, С. Й., Чучуганов, К. Й., Експериментално определяне еластичното окачване на кабина към транспортното въже в 3D пространството (2014)
1426 Пенчева, Е. Н., Атанасов, И. И., Изследване на възможностите за програмируемост на основано на политики управление и таксуване в края на мобилната мрежа (2021)
1427 Проданова, К. С., Йорданка П., Христина Миланова., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМИТЕ ФАКТОРИЗА ПОЯВА НА АЛГОНЕВРОДИСТРОФИЯСЛЕД ФРАКТУРА НА ДИСТАЛЕН РАДИУС (2014)
1428 Тодорова, Г. Н., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСКРЕТНИ СТОЙНОСТИ ОТ ПОЛЕТАТА НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЗИРАН МЕТОД НА КООРДИНАТНИТЕ МРЕЖИ (2014)
1429 Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т., Карлова-Сергиева, В. А., ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА ПАТОГЕНИ В ТЕЧНИ ПРОБИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ И ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ (2014)
1430 Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т., УЕБ-БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ДАННИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ БИОМЕДИЦИНСКИ ТЕСТОВЕ (2014)
1431 Карамишев, Х. Г., IEC 61499 БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕКОНФИГУРИРАЩА СЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА СТАНЦИЯ (2014)
1432 Trushev, I. M., PSPICE MODEL OF A SLIDING MODE CONTROLLED DC/DC BUCK CONVERTER (2014)
1433 Antonov, S. I., Andonova, I. V., APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN FIRE DETECTION SYSTEMS (2014)
1434 Dimitrov, L. V., Zhmud V.A., Semibalamut V., Tereshkin D., Fomin Y., Software for processing and visualization of measurements of the deformation of the Earth's crust (2019)
1435 Rozeva, A. G., Delijska, B.P., Multidimensional (OLAP) Analysis for Designing Dynamic Learning Strategy (2010)
1436 Sotirova, D. V., Business etiquette in the digital communication. (2014)
1437 Sotirova, D. V., Ethical behavior in temporal perspective: ethical mirage phenomenon in applied ethics. (2013)
1438 Sotirova, D. V., Moral exclusion: implications for bioethics. (2015)
1439 Delijska, B.P., Rozeva, A. G., Malamov, D.D., Ontology building by dictionary database mining (2012)
1440 Sotirova, D. V., "ACADEMIC ETHICS AND ELECTRONIC COMMUNICATION: ARE THERE ANY STRATEGIES FOR (2012)
1441 Kralov, I. M., THE CHALLENGES OF E-UNIVERSITY (2013)
1442 Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Nedyalkov, I. I., Resonant converter for charging a supercapacitor stack (2016)
1443 Иванов, М. П., Моделиране на ноздри върху лице на виртуален топлинен манекен (2016)
1444 Софронова, Д. А., Изисквания при машинно бродиране на екстремно малки букви (2016)
1445 Fachikov L.B., Ionova D., Tzaneva, B. R., Corrosion of low-carbon steels in aqueous solutions of ammonium sulfate mineral fertilizer (2006)
1446 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Възможности за управление и изследване на процесите в дизеловите двигатели с Common Rail горивна система при използването на PXI базирана система за управление в реално време (2010)
1447 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Оптимизиране геометричните параметри на изпускателната система на бензинов двигател (2010)
1448 Milkov, N. V., Evtimov, T. P., Punov, P. B., Advanced technologies for waste heat recovery in internal combustion engines (2015)
1449 Филипов К. Б., Найденов И. Т., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ПЛУТОНИЕВИТЕ ИЗОТОПИ В ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО НА РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (2015)
1450 Зашев, К. И., Филипов К. Б., ТРАНСМУТАЦИЯ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ НА ТОПЛИННИ НЕУТРОНИ ВВЕР-1000 (2015)