Оригинал (Original)
Автори: Йовчев М.П., Попов, Д. А., Гаджанов, П. Г., Попова, В. Д.
Заглавие: ТЕЦ С НУЛЕВИ ЕМИСИИ - СЪВМЕСТИ¬МОСТ НА POSTCOMBUSTION-ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА РЕ¬ДУЦИРАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ТЕЦ С ДИРЕКТИВА 1996/61 НА ЕВРОПЕЙСКЯ СЪЮЗ
Ключови думи: postcombustion - технологиите, ТЕЦ

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 2, 2010, България, София, ТУ - София
  Autors: Iovchev M.P., Popov, D. A., Gadjanov, P. G., Popova, V. D.
  Title: ZERO EMISSION POWER PLANTS – A COMPATIBILITY OF THE POSTCOMBUSTION-TECHNOLOGIES FOR THR RE-DUCTION OF THE CARBON EMISSIONS FROM THERMAL POWER PLANTS WITH DIRECTIVE 1996/EC
  Keywords: postcombustion - technologies, power plants

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 2, 2010, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум