Оригинал (Original)
Автори: Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Ценева, Р. Т.
Заглавие: МАГНИТНО СТИМУЛИРАНЕ НА БАРИЕРЕН РАЗРЯД В УСЛО¬ВИЯТА НА НАДЛЪЖНО МАГНИТНО ИЗОЛИРАНЕ
Ключови думи: бариерен разряд

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 32, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Dinev, P. D., Gospodinova, D. N., Tzeneva, R. T.
  Title: MAG¬NETIC STIMULATED DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE TO TERMS OF LONGITUDINAL MAGNETIC ISOLATION
  Keywords: barrier discharge

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 32, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум