Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Трендафилов, И. Д., Владева Д.
Заглавие: ПОДПОЛУПРЪСТЕНИ НА ПОЛУПРЪСТЕНА ОТ ЕНДО-МОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА
Ключови думи: ендорфизми

Библиография

  Издание
  , том 61, брой 17, 2011, България, София, ТУ - София

  Autors: Trendafilov, I. D., Vladeva D.
  Title: SUBSEMIRINGS OF THE ENDOMORPHISM SEMIRING OF A FINITE CHAIN
  Keywords: endomorphism

  References

   Issue
   , vol. 61, issue 17, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: проф. д-р Иван Димитров Трендафилов