Оригинал (Original)
Автори: Енев, С. Е.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН ТОПЛИНЕН ОБЕКТ
Ключови думи: лабораторен топлинен обект

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 26, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Enev, S. E.
  Title: MODELING AND OPTIMAL CONTROL OF A LABORATORY HEAT-EXCHANGE PROCESS EXPERIMENT
  Keywords: laboratory heat-exchange process

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 26, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум