Оригинал (Original)
Автори: Стоилова В., Георгиев, Ц. П., Рътков, А. Б.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СКОРОСТИ НА ПЕРИО¬ДИЧЕН С ПОДХРАНВАНЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА L-ВАЛИН ЧРЕЗ НЕВРОН-НА МРЕЖА - I ЧАСТ
Ключови думи: L-валин, невронна мрежа

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 21, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Stoilova V., Georgiev, T. P., Ratkov, A. B.
  Title: MODELING THE SPECIFIC RATE OF FED-BATCH FERMENTATION PROCESS FOR PRODUCING L-VALINE WITH NEURAL NETWORK - PART I
  Keywords: L-valin, neural network

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 21, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум