Оригинал (Original)
Автори: Николов, Е. К.
Заглавие: СТРАТЕГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УПРАВЛEНИЕТО С ФРАКТАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗА¬КЪСНЕНИЕТО – II част (анализ)
Ключови думи: управление с фрактална компенсация

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 10, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Nikolov, E. K.
  Title: STRATEGY AND APPLICATIONS OF THE CONTROL WITH FRACTIONAL COMPENSATION OF DELAY – part II (analysis)
  Keywords: control with fractional compensation

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 10, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум