Оригинал (Original)
Автори: Петрова, Ц. С.
Заглавие: Симулиране работата на двигател на Stirling с кинематично свързани бутала
Ключови думи: двигател на Stirling, ход на буталата, разширително пространство, пространство за компресия

Абстракт: В настоящата работа е представен изотермичен математичен подход за описание работата на двигател на Stirling с кинематично свързани бутала. Създаден е програмен модел на двигателя в Matlab среда. Представени са получените симулационни резултати.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет-София, том 63, брой 4, стр. стр. 139, 2013, България, София, Технически университет-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Petrova, T. S.
  Title: Simulation of the performance of a Stirling engine with kinematic linked pistons
  Keywords: Stirling engine, motion of the pistons, expansion space, compression space.

  Abstract: In this work is presented an isothermal mathematic based approach describing the performance of the kinematic linked Stirling engine. Created is a software model of the engine in Matlab environment. Presented are the obtained simulation results.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical university of Sofia, vol. 63, issue 4, pp. 139, 2013, Bulgaria, Sofia, Technical university of Sofia, ISSN 1311-0829

   Цитирания (Citation/s):
   1. R. Velichkova et al., "Analytical study of water turbine with fluctuating blades," 2017 International Conference in Energy and Sustainability in Small Developing Economies (ES2DE), 2017, pp. 1-5, doi: 10.1109/ES2DE.2017.8015335 - 2017 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. Varbanov V., E. Agontsev, R. Velichkova and M. Uzunova, "Development of a hydrogen sulphide plant," 2016 4th International Symposium on Environmental Friendly Energies and Applications (EFEA), 2016, pp. 1-4, doi: 10.1109/EFEA.2016.7748806 - 2016 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание