Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Спиров Д.
Заглавие: РАБОТА ПРИ МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА АСИНХ-РОННА МАШИНА С НАВИТ РОТОР ЗА ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР
Ключови думи: вятърен генератор

Библиография

  Издание
  , том 61, брой 36, 2011, България, София, ТУ - София

  Autors: Lazarov, V. D., Zarkov, Z. J., Stoyanov, L. S., Spirov D.
  Title: MAXIMUM POWER OPERATION OF WOUND ROTOR ASYNCHRONOUS MACHINE FOR WIND GENERATOR
  Keywords: wind generator

  References

   Issue
   , vol. 61, issue 36, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: проф. д-р Владимир Димитров Лазаров