10582

Публикации
Publications

1515

Автори
Autors

10583

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1451 Rozeva, A. G., Delijska, B.P., Multidimensional (OLAP) Analysis for Designing Dynamic Learning Strategy (2010)
1452 Sotirova, D. V., Business etiquette in the digital communication. (2014)
1453 Sotirova, D. V., Ethical behavior in temporal perspective: ethical mirage phenomenon in applied ethics. (2013)
1454 Sotirova, D. V., Moral exclusion: implications for bioethics. (2015)
1455 Delijska, B.P., Rozeva, A. G., Malamov, D.D., Ontology building by dictionary database mining (2012)
1456 Sotirova, D. V., "ACADEMIC ETHICS AND ELECTRONIC COMMUNICATION: ARE THERE ANY STRATEGIES FOR (2012)
1457 Kralov, I. M., THE CHALLENGES OF E-UNIVERSITY (2013)
1458 Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Nedyalkov, I. I., Resonant converter for charging a supercapacitor stack (2016)
1459 Иванов, М. П., Моделиране на ноздри върху лице на виртуален топлинен манекен (2016)
1460 Софронова, Д. А., Изисквания при машинно бродиране на екстремно малки букви (2016)
1461 Fachikov L.B., Ionova D., Tzaneva, B. R., Corrosion of low-carbon steels in aqueous solutions of ammonium sulfate mineral fertilizer (2006)
1462 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Възможности за управление и изследване на процесите в дизеловите двигатели с Common Rail горивна система при използването на PXI базирана система за управление в реално време (2010)
1463 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Оптимизиране геометричните параметри на изпускателната система на бензинов двигател (2010)
1464 Milkov, N. V., Evtimov, T. P., Punov, P. B., Advanced technologies for waste heat recovery in internal combustion engines (2015)
1465 Филипов К. Б., Найденов И. Т., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ПЛУТОНИЕВИТЕ ИЗОТОПИ В ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО НА РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (2015)
1466 Зашев, К. И., Филипов К. Б., ТРАНСМУТАЦИЯ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ НА ТОПЛИННИ НЕУТРОНИ ВВЕР-1000 (2015)
1467 Найденов И. Т., Филипов К. Б., Зашев К. И., АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛУТОНИЙ С ОРЪЖЕЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000 (2015)
1468 Филипов К. Б., Найденов И. Т., ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА СТРУКТУРА НА ЗАЕТИТЕ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА НА БЪЛГАРИЯ ВЪРХУ РИСКА ОТ ЗАГУБА НА ЯДРЕНИ ЗНАНИЯ (2015)
1469 Борисов, Б. А., Цонева М. Г., Изследване на хомогенността на температурното поле в камера за понижени температури (2014)
1470 Пунов, П. Б., Evtimov, T., Сравняване на експериментално измерените и теоретично получените стойности за налягането в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене (2009)
1471 Тодоров, М. Д., Аероеластично моделиране на безшарнирна лопата на хеликоптер в режим на висене (2008)
1472 Bardarov, N., Todorov, V., Christoff, N. V., Geometric and topological bases of a new classification of wood vascular tissues part 1: Shape and arrangement classifications of vessels (2021)
1473 Krusteva, A. P., Stoyanov J., Kalinkov S., Galvanic Lines Control and Technological Statistics System (1995)
1474 Sinioros P., Dimitrov M., Krusteva, A. P., Numerical Analysis of the Electrical and Thermal Characteristics of Capacitor for Dielectric Heating (1998)
1475 Dimitrov M., Balinov S., Minchev P., Krusteva, A. P., Comparative analysis of two algorithms for studying the coupled electromagnetic and thermal processes in the induction heaters by means of the finite element method (2002)
1476 Krusteva, A. P., Peev, M. F., Stoyanov J., Kunov, G. T., Reversible Programmable Pulse Source for Electroplating (2005)
1477 Ekonomou, L., Christodoulou, C. A., Mladenov, V. M., A short‐term load forecasting method using artificial neural networks and wavelet analysis (2016)
1478 Стефанов, И. Ж., Ташева, Р. П., Оценка за оптималните стойности на параметрите на милисекундния пулсар XTEJ1807-294 според няколко основни модела (2019)
1479 Dondon P., Cifuentes M., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., Simple modelling and method for the design of a sigma delta class D power amplifier (2011)
1480 Райчев, Р. П., Дочев, Б. А., Определяне границата на умора на алуминиева сплав с помощта на специализиран софтуер (2021)
1481 Пунов, П. Б., Evtimov, T., Модели, описващи горивния процес при дизеловите двигатели с неразделни горивни камери (2010)
1482 Michanos S., Tsakoumis A., Fessas P., Vladov, S. S., Mladenov, V. M., Short-Term Load Forecasting Using a Chaotic Time Series (2003)
1483 Mladenov, V. M., Hegt, H., van Roermund, A., On the stability of high order Sigma-Delta modulators (2001)
1484 Стойчев, Г. Б., Чанков, Е. С., Димова, Б. Д., Якостна оценка на повдигателната уредба на карвисокоповдигач (2010)
1485 Цонев, В. Ц., Oпределяне на механични характеристики на нова марка легирана стомана при повишени температури и статично натоварване (2010)
1486 Велков, К. Х., Велков С., СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА (2010)
1487 Велков, К. Х., Пургич С., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В СПИРАЧНИТЕ ЦЕЛИНДРИ И ТОВА В ЗАПАСНИЯ РЕЗЕРВОАР (2010)
1488 Кръстев, О. М., Павлов, И., СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ФАКТОРИ ВЪРХУ РАЗХОДА НА ЕНЕРГОРЕСУРС НА ДИЗЕЛОВИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 06 И 07 (2010)
1489 Кръстев, О. М., Василев, Б. И., ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА EGNOS (2010)
1490 Кръстев, О. М., Христев Т., Чумурлийска Н., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЕМНИЦИ ЗА СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИЯ В ТЯГОВ РЕЛСОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ (2010)
1491 Кръстев, О. М., Чумурлийска Н., Христев Т., ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМИТЕ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ (2010)
1492 Lelcheva, M., Serbezov, V. S., Numerical Evaluation of the Impact of the Operational Conditions on the Fuel Consumption of an Alternative Auxiliary Power Unitна (2015)
1493 Punov, P. B., Lacour, S., Perilhon, C., Podevin, P., Possibilities of waste heat recovery on tractor engines (2013)
1494 Острев, Н. П., Хаджийски, П. И., ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОНСТРУКТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА РАДИАТОРИТЕ НА МОЩНИ LED ОСВЕТИТЕЛИ (2015)
1495 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М., ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПРОМЯНА СЪСТАВА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ БРИГАДИ (2012)
1496 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ (2012)
1497 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М., ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЛАКОВЕТЕ С ЛОКОМОТИВНИ БРИГАДИ В БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ (2012)
1498 Стоилов, В. М., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ (2012)
1499 Александрова-Пандиева, М. П., Денишев, К. Х., Технологии за микро- и наносистеми (2019)
1500 Соколов, Е. Е., Хлебарски, Д. А., СТЕНД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СИНТЕРОВАНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА, ИЗПОЛЗВАНИ В АВТОМОБИЛНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ (2013)