7987

Публикации
Publications

1333

Автори
Autors

7988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1451 Найденов И. Т., Филипов К. Б., Зашев К. И., АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛУТОНИЙ С ОРЪЖЕЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000 (2015)
1452 Филипов К. Б., Найденов И. Т., ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА СТРУКТУРА НА ЗАЕТИТЕ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА НА БЪЛГАРИЯ ВЪРХУ РИСКА ОТ ЗАГУБА НА ЯДРЕНИ ЗНАНИЯ (2015)
1453 Борисов, Б. А., Цонева М. Г., Изследване на хомогенността на температурното поле в камера за понижени температури (2014)
1454 Пунов, П. Б., Evtimov, T., Сравняване на експериментално измерените и теоретично получените стойности за налягането в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене (2009)
1455 Тодоров, М. Д., Аероеластично моделиране на безшарнирна лопата на хеликоптер в режим на висене (2008)
1456 Bardarov, N., Todorov, V., Christoff, N. V., Geometric and topological bases of a new classification of wood vascular tissues part 1: Shape and arrangement classifications of vessels (2021)
1457 Krusteva, A. P., Stoyanov J., Kalinkov S., Galvanic Lines Control and Technological Statistics System (1995)
1458 Sinioros P., Dimitrov M., Krusteva, A. P., Numerical Analysis of the Electrical and Thermal Characteristics of Capacitor for Dielectric Heating (1998)
1459 Dimitrov M., Balinov S., Minchev P., Krusteva, A. P., Comparative analysis of two algorithms for studying the coupled electromagnetic and thermal processes in the induction heaters by means of the finite element method (2002)
1460 Krusteva, A. P., Peev, M. F., Stoyanov J., Kunov, G. T., Reversible Programmable Pulse Source for Electroplating (2005)
1461 Ekonomou, L., Christodoulou, C. A., Mladenov, V. M., A short‐term load forecasting method using artificial neural networks and wavelet analysis (2016)
1462 Стефанов, И. Ж., Ташева, Р. П., Оценка за оптималните стойности на параметрите на милисекундния пулсар XTEJ1807-294 според няколко основни модела (2019)
1463 Dondon P., Cifuentes M., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., Simple modelling and method for the design of a sigma delta class D power amplifier (2011)
1464 Райчев, Р. П., Дочев, Б. А., Определяне границата на умора на алуминиева сплав с помощта на специализиран софтуер (2021)
1465 Пунов, П. Б., Evtimov, T., Модели, описващи горивния процес при дизеловите двигатели с неразделни горивни камери (2010)
1466 Michanos S., Tsakoumis A., Fessas P., Vladov, S. S., Mladenov, V. M., Short-Term Load Forecasting Using a Chaotic Time Series (2003)
1467 Mladenov, V. M., Hegt, H., van Roermund, A., On the stability of high order Sigma-Delta modulators (2001)
1468 Стойчев, Г. Б., Чанков, Е. С., Димова, Б. Д., Якостна оценка на повдигателната уредба на карвисокоповдигач (2010)
1469 Цонев, В. Ц., Oпределяне на механични характеристики на нова марка легирана стомана при повишени температури и статично натоварване (2010)
1470 Велков, К. Х., Велков С., СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА (2010)
1471 Велков, К. Х., Пургич С., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В СПИРАЧНИТЕ ЦЕЛИНДРИ И ТОВА В ЗАПАСНИЯ РЕЗЕРВОАР (2010)
1472 Кръстев, О. М., Павлов, И., СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ФАКТОРИ ВЪРХУ РАЗХОДА НА ЕНЕРГОРЕСУРС НА ДИЗЕЛОВИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 06 И 07 (2010)
1473 Кръстев, О. М., Василев, Б. И., ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА EGNOS (2010)
1474 Кръстев, О. М., Христев Т., Чумурлийска Н., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЕМНИЦИ ЗА СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИЯ В ТЯГОВ РЕЛСОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ (2010)
1475 Кръстев, О. М., Чумурлийска Н., Христев Т., ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМИТЕ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ (2010)
1476 Lelcheva, M., Serbezov, V. S., Numerical Evaluation of the Impact of the Operational Conditions on the Fuel Consumption of an Alternative Auxiliary Power Unitна (2015)
1477 Punov, P. B., Lacour, S., Perilhon, C., Podevin, P., Possibilities of waste heat recovery on tractor engines (2013)
1478 Острев, Н. П., Хаджийски, П. И., ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОНСТРУКТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА РАДИАТОРИТЕ НА МОЩНИ LED ОСВЕТИТЕЛИ (2015)
1479 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М., ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПРОМЯНА СЪСТАВА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ БРИГАДИ (2012)
1480 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ (2012)
1481 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М., ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЛАКОВЕТЕ С ЛОКОМОТИВНИ БРИГАДИ В БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ (2012)
1482 Стоилов, В. М., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ (2012)
1483 Александрова-Пандиева, М. П., Денишев, К. Х., Технологии за микро- и наносистеми (2019)
1484 Соколов, Е. Е., Хлебарски, Д. А., СТЕНД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СИНТЕРОВАНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА, ИЗПОЛЗВАНИ В АВТОМОБИЛНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ (2013)
1485 Сербезов, В. С., Гешев, Д. Н., Сталева Н., МОДЕЛИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ВИТЛО С ПРОМЕНЛИВА СТЪПКА И РЕГУЛАТОР НА ЧЕСТОТАТА НА ВЪРТЕНЕ (2012)
1486 Сербезов, В. С., Димитров, И. Д., Маргов Т., СРАВНЯВАНЕ НА ГОРИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АЛТЕРНАТИВНИ МОДЕЛИ НАДВИГАТЕЛ ЗА ХЕЛИКОПТЕР, ИЗПОЛЗВАН ЗА ВЪЗДУШНО НАБЛЮДЕНИЕ (2012)
1487 Цонев, В. Ц., Николов, Н. Д., Димова, Б. Д., Кузманов, Н. И., Система за изпитване на материалите при повишени температури и циклично натоварване (2011)
1488 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Василев, В. А., Тодорова, Г. Н., Съпротивление на материалите – ръководство за лабораторни упражнения (2013)
1489 Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Slavchev, S. S., STATIC STRENGTH ANALYSIS OF THE BODY OF A WAGON, SERIES Zans (2015)
1490 Purgic, S. P., Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., About the process of braked weight loss in the freight trains (2014)
1491 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., С. П., Дамянов, Б. А., Изчислителни модели на вагон серия Falns 176 (2015)
1492 Popov, G. I., GPSS AS TOOL FOR DECISION OF CLASSICAL TASK IN OPERATION SYSTEM (2007)
1493 Manolov, E. D., Exploration of experimental approaches for gm/ID based sizing of Sub-micron CMOS Transistors (2016)
1494 Manolov, E. D., Performance investigation of deep and ultra-deep submicron CMOS transistors in analog circuit design (2016)
1495 Manolov, E. D., Evaluation of the intrinsic gain of submicron CMOS transistors by using simulations (2016)
1496 Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., Zazpe, A., Influence of the Support Stiffness of a Vibration Energy Generator upon Its Frequency Response (2016)
1497 Няголов, Д. А., Желязков, Ю. К., Изграждане на комуникационен канал за пренос и обмен на данни по протокол IEEE 802.11 в присъединителните възли на електрическата мрежа за НН с включени към тях ДЕИ (2015)
1498 Русанов, Р. В., Гигов, Б. И., Методика за изследване на двупоточна обемна хидромеханична предавка на стенд (2012)
1499 Гигов, Б. И., Автоматични трансмисии (2007)
1500 Punov, P. B., Vasileva, T., Combustion modeling in DI diesel engines by using mixing controlled model (2012)