11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1451 Trushev, I. M., PSPICE MODEL OF A SLIDING MODE CONTROLLED DC/DC BUCK CONVERTER (2014)
1452 Antonov, S. I., Andonova, I. V., APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN FIRE DETECTION SYSTEMS (2014)
1453 Dimitrov, L. V., Zhmud V.A., Semibalamut V., Tereshkin D., Fomin Y., Software for processing and visualization of measurements of the deformation of the Earth's crust (2019)
1454 Rozeva, A. G., Delijska, B.P., Multidimensional (OLAP) Analysis for Designing Dynamic Learning Strategy (2010)
1455 Sotirova, D. V., Business etiquette in the digital communication. (2014)
1456 Sotirova, D. V., Ethical behavior in temporal perspective: ethical mirage phenomenon in applied ethics. (2013)
1457 Sotirova, D. V., Moral exclusion: implications for bioethics. (2015)
1458 Delijska, B.P., Rozeva, A. G., Malamov, D.D., Ontology building by dictionary database mining (2012)
1459 Sotirova, D. V., "ACADEMIC ETHICS AND ELECTRONIC COMMUNICATION: ARE THERE ANY STRATEGIES FOR (2012)
1460 Kralov, I. M., THE CHALLENGES OF E-UNIVERSITY (2013)
1461 Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Nedyalkov, I. I., Resonant converter for charging a supercapacitor stack (2016)
1462 Иванов, М. П., Моделиране на ноздри върху лице на виртуален топлинен манекен (2016)
1463 Софронова, Д. А., Изисквания при машинно бродиране на екстремно малки букви (2016)
1464 Fachikov L.B., Ionova D., Tzaneva, B. R., Corrosion of low-carbon steels in aqueous solutions of ammonium sulfate mineral fertilizer (2006)
1465 Kovacheva, M. G., Yakimov, P. I., Incremental Encoder Macromodel for Educational Purpose (2013)
1466 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Възможности за управление и изследване на процесите в дизеловите двигатели с Common Rail горивна система при използването на PXI базирана система за управление в реално време (2010)
1467 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Оптимизиране геометричните параметри на изпускателната система на бензинов двигател (2010)
1468 Milkov, N. V., Evtimov, T. P., Punov, P. B., Advanced technologies for waste heat recovery in internal combustion engines (2015)
1469 Филипов К. Б., Найденов И. Т., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ПЛУТОНИЕВИТЕ ИЗОТОПИ В ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО НА РЕАКТОРИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ (2015)
1470 Зашев, К. И., Филипов К. Б., ТРАНСМУТАЦИЯ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ НА ТОПЛИННИ НЕУТРОНИ ВВЕР-1000 (2015)
1471 Найденов И. Т., Филипов К. Б., Зашев К. И., АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛУТОНИЙ С ОРЪЖЕЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000 (2015)
1472 Филипов К. Б., Найденов И. Т., ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА СТРУКТУРА НА ЗАЕТИТЕ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА НА БЪЛГАРИЯ ВЪРХУ РИСКА ОТ ЗАГУБА НА ЯДРЕНИ ЗНАНИЯ (2015)
1473 Борисов, Б. А., Цонева М. Г., Изследване на хомогенността на температурното поле в камера за понижени температури (2014)
1474 Пунов, П. Б., Evtimov, T., Сравняване на експериментално измерените и теоретично получените стойности за налягането в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене (2009)
1475 Тодоров, М. Д., Аероеластично моделиране на безшарнирна лопата на хеликоптер в режим на висене (2008)
1476 Bardarov, N., Todorov, V., Christoff, N. V., Geometric and topological bases of a new classification of wood vascular tissues part 1: Shape and arrangement classifications of vessels (2021)
1477 Krusteva, A. P., Stoyanov J., Kalinkov S., Galvanic Lines Control and Technological Statistics System (1995)
1478 Sinioros P., Dimitrov M., Krusteva, A. P., Numerical Analysis of the Electrical and Thermal Characteristics of Capacitor for Dielectric Heating (1998)
1479 Dimitrov M., Balinov S., Minchev P., Krusteva, A. P., Comparative analysis of two algorithms for studying the coupled electromagnetic and thermal processes in the induction heaters by means of the finite element method (2002)
1480 Krusteva, A. P., Peev, M. F., Stoyanov J., Kunov, G. T., Reversible Programmable Pulse Source for Electroplating (2005)
1481 Ekonomou, L., Christodoulou, C. A., Mladenov, V. M., A short‐term load forecasting method using artificial neural networks and wavelet analysis (2016)
1482 Стефанов, И. Ж., Ташева, Р. П., Оценка за оптималните стойности на параметрите на милисекундния пулсар XTEJ1807-294 според няколко основни модела (2019)
1483 Dondon P., Cifuentes M., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., Simple modelling and method for the design of a sigma delta class D power amplifier (2011)
1484 Райчев, Р. П., Дочев, Б. А., Определяне границата на умора на алуминиева сплав с помощта на специализиран софтуер (2021)
1485 Пунов, П. Б., Evtimov, T., Модели, описващи горивния процес при дизеловите двигатели с неразделни горивни камери (2010)
1486 Michanos S., Tsakoumis A., Fessas P., Vladov, S. S., Mladenov, V. M., Short-Term Load Forecasting Using a Chaotic Time Series (2003)
1487 Mladenov, V. M., Hegt, H., van Roermund, A., On the stability of high order Sigma-Delta modulators (2001)
1488 Стойчев, Г. Б., Чанков, Е. С., Димова, Б. Д., Якостна оценка на повдигателната уредба на карвисокоповдигач (2010)
1489 Цонев, В. Ц., Oпределяне на механични характеристики на нова марка легирана стомана при повишени температури и статично натоварване (2010)
1490 Велков, К. Х., Велков С., СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА (2010)
1491 Велков, К. Х., Пургич С., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В СПИРАЧНИТЕ ЦЕЛИНДРИ И ТОВА В ЗАПАСНИЯ РЕЗЕРВОАР (2010)
1492 Кръстев, О. М., Павлов, И., СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ФАКТОРИ ВЪРХУ РАЗХОДА НА ЕНЕРГОРЕСУРС НА ДИЗЕЛОВИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 06 И 07 (2010)
1493 Кръстев, О. М., Василев, Б. И., ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА EGNOS (2010)
1494 Кръстев, О. М., Христев Т., Чумурлийска Н., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЕМНИЦИ ЗА СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИЯ В ТЯГОВ РЕЛСОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ (2010)
1495 Кръстев, О. М., Чумурлийска Н., Христев Т., ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМИТЕ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ (2010)
1496 Lelcheva, M., Serbezov, V. S., Numerical Evaluation of the Impact of the Operational Conditions on the Fuel Consumption of an Alternative Auxiliary Power Unitна (2015)
1497 Punov, P. B., Lacour, S., Perilhon, C., Podevin, P., Possibilities of waste heat recovery on tractor engines (2013)
1498 Острев, Н. П., Хаджийски, П. И., ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОНСТРУКТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА РАДИАТОРИТЕ НА МОЩНИ LED ОСВЕТИТЕЛИ (2015)
1499 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Стоилов, В. М., ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПРОМЯНА СЪСТАВА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ БРИГАДИ (2012)
1500 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ (2012)