Оригинал (Original)
Автори: Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г., Ганев, И. Г., Рац, Н. С.
Заглавие: Двигател на Stirling – същност и приложение
Ключови думи: двигател на Stirling, конструкция, приложение

Абстракт: Целта на настоящото проучване е запознаване принципа на работа на двигател тип Stirling. Представени са различни модификации на двигателя от гледна точка на конструкция и задвижване. Извършен е обзор на областите, в които двигателят на Stirling намира приложение.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади ХVIII научна конференция с международно участие ЕМФ 2013, том I, стр. стр. 285, 2013, България, Созопол, ISSN 1314-5371
  Autors: Petrova, T. S., Markov, D. G., Ganev, I. G., Ratz, N. S.
  Title: Stirling engine – nature and application
  Keywords: Stirling engine, design, application

  Abstract: This paper deals with the Stirling cycle and engine. Different types of Stirling engines are presented, depending on the construction and pistons’ link. Study is performed on the areas in which the Stirling engines are used.

  References

   Issue

   Proceedings ot the XVIII national scientific Conference with international participation FPEPM 2013, vol. I, pp. 285, 2013, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.