Оригинал (Original)
Автори: Трендафилов, И. Д., Владева Д.
Заглавие: ПОЛУПРЪСТЕНЪТ ОТ ЕНДОМОРФИЗМИ НА КРАЙНА ВЕРИГА
Ключови думи: ендорфизми

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 16, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Trendafilov, I. D., Vladeva D.
  Title: THE ENDOMORPHISM SEMIRING OF A FINITE CHAIN
  Keywords: endomorphism

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 16, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум