Оригинал (Original)
Автори: Карлова-Сергиева, В. А.
Заглавие: КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СИНТЕЗ НА СИС¬ТЕМИ ЗА УПРАВ-ЛЕНИЕ - ЧАСТ 1
Ключови думи: количествена теория, системи за управление

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 19, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Sergieva, V. A.
  Title: QUANTITATIVE FEEDBACK THEORY - CONTROL SYSTEMS DESIGN METHODOLOGY – PART 1
  Keywords: quantitative feedback, control systems

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 19, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум