Оригинал (Original)
Автори: Гилев, Б. Н.
Заглавие: “ЗАПОМНЯНЕ” НА ФУНКЦИИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ И НА SUBDIVISION СХЕМИ
Ключови думи: subdivision схеми

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 41, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Gilev, B. N.
  Title: “MEMORIZING” OF FUNCTIONS USING MINIMUM NUMBER OF POINTS AND SUBDIVISION SCHEMES
  Keywords: subdivision schemes

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 41, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум