Оригинал (Original)
Автори: Йончев, Е. Й., Цанков, Д. Ц., Йонков, Т. С.
Заглавие: МОДЕЛИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА АНАЛИЗ НА КОНТРОЛЕРНИ СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ
Ключови думи: контролерни системи за климатизация

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 4, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Yonchev, E. Y., Tzankov, D. T., Yonkov, T. S.
  Title: REAL TIME MODELS FOR ANALYSIS OF AIR CONDITIONING SYSTEMS WITH CONTROLLERS
  Keywords: conditioning systems with controllers

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 4, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум