Оригинал (Original)
Автори: Матеев, В. М., Маринова, И. Й., Терзова, А. И.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕХОДЕН ПРОЦЕС НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ
Ключови думи: електромагнитен изпълнителен механизъм

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 34, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Terzova, A. I.
  Title: TRANSIENT ELECTROMAGNETIC MODELING OF ELECTROMAGNETIC SYSTEM
  Keywords: electromagnetic modeling of electromagnetic system

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 34, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум