Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Божилов, Г. Й.
Заглавие: КОМПЮТЪРНИ ЗАДАЧИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МАШИНИ
Ключови думи: електрическа изолация

Библиография

  Издание
  , том 61, брой 43, 2011, България, София, ТУ - София

  Autors: Bojilov, G. Y.
  Title: COMPUTER PROBLEMS IN THE ELECTRICAL MACHINES
  Keywords: electrical machines

  References

   Issue
   , vol. 61, issue 43, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: проф. д-р Ганчо Йорданов Божилов