Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Д. А.
Заглавие: МОРФИЧНИТЕ ПОЛЕТА В СИСТЕМИТЕ С РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ
Ключови думи: морфични полета

Библиография

  Издание
  , том 61, брой 12, 2011, България, София, ТУ - София

  Autors: Damyanov, D. A.
  Title: THE MORPHIC FIELDS IN SPEECH COMMUNICATION SYSTEMS
  Keywords: morphic fields

  References

   Issue
   , vol. 61, issue 12, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: ас. Дамян Атанасов Дамянов