Оригинал (Original)
Автори: Ценева, Р. Т.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ЕФЕКТ И ЕФЕКТ БЛИЗОСТ
Ключови думи: моделиране а повърхностен ефект

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 35, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Tzeneva, R. T.
  Title: MODELING OF SKIN AND PROXIMITY EFFECTS
  Keywords: skin and proximity effects

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 35, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум