Оригинал (Original)
Автори: Рац, Е. Р., Петрова, Ц. С.
Заглавие: Изследване на хибриден двигател на Stirling
Ключови думи: двигател на Stirling, дисплейсър, коефициент на полезно действие на двигател на Stirling, мощност

Абстракт: В работата е изследвана зависимостта на термичния коефициент на полезно действие и мощността на хибриден двигател на Стирлинг от температурата на горещия и студения източник на топлина. Представени са P-V диаграми, получени при работа на двигателя с три различни честоти. Представена е структурата на изотермичен модел в Matlab.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет-София, том 62, брой 3, стр. стр. 199, 2012, България, София, Технически университет-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Ratz, E. R., Petrova, T. S.
  Title: Investigation of a hybrid Stirling engine
  Keywords: Stirling engine, displacer, efficiency of the Stirling engine, power

  Abstract: Тhe work investigates the dependence of the thermal efficiency and output power of the hybrid Stirling engine from the temperature of the hot and the cold heat source. Presented are P-V diagrams obtained at the engine work with three different frequencies. Presented is the structure of isothermal model in Matlab.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical university of Sofia, vol. 62, issue 3, pp. 199, 2012, Bulgaria, Sofia, Technical university of Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание