Оригинал (Original)
Автори: Рац, Е. Р., Ганев, И. Г., Петрова, Ц. С., Марков, Д. Г.
Заглавие: Симулационни изследвания на хибриден двигател на Stirling-Ringbom при вариране на параметрите
Ключови думи: двигател на Stirling- Ringbom, конструктивни и режимни параметри

Абстракт: В настоящата работа е представен изотермичен математичен подход за описание работата на хибриден двигател на Stirling- Ringbom. Създаден е програмен модел на двигателя в Matlab среда. Изследвана е механичната мощност на двигателя при вариране на конструктивни и режимни параметри – честота, температура на горещия температурен източник, диаметъра на дисплейсъра, големината на хода на дисплейсъра, масата на работния газ и диаметъра на работното бутало.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади ХVIII научна конференция с международно участие ЕМФ 2013, том I, стр. стр. 292, 2013, България, Созопол, ISSN 1314-5371
  Autors: Ratz, E. R., Ganev, I. G., Petrova, T. S., Markov, D. G.
  Title: Simulation studies of the hybrid Stirling-Ringbom engine at varying the parameters
  Keywords: Stirling-Ringbom engine, design and regime parameters

  Abstract: In this paper is presented an isothermal mathematical approach for description of the hybrid Stirling-Ringbom engine performance. A software model of the engine is developed in Matlab. The mechanical power output is studied at varying design and regime parameters- frequency, temperature of the hot source, displacer diameter, displacer stroke, mass of the working fluid and diameter of the power piston.

  References

   Issue

   Proceedings ot the XVIII national scientific Conference with international participation FPEPM 2013, vol. I, pp. 292, 2013, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.