10942

Публикации
Publications

1543

Автори
Autors

10943

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1501 Соколов, Е. Е., Хлебарски, Д. А., СТЕНД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СИНТЕРОВАНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА, ИЗПОЛЗВАНИ В АВТОМОБИЛНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ (2013)
1502 Сербезов, В. С., Гешев, Д. Н., Сталева Н., МОДЕЛИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ВИТЛО С ПРОМЕНЛИВА СТЪПКА И РЕГУЛАТОР НА ЧЕСТОТАТА НА ВЪРТЕНЕ (2012)
1503 Сербезов, В. С., Димитров, И. Д., Маргов Т., СРАВНЯВАНЕ НА ГОРИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АЛТЕРНАТИВНИ МОДЕЛИ НАДВИГАТЕЛ ЗА ХЕЛИКОПТЕР, ИЗПОЛЗВАН ЗА ВЪЗДУШНО НАБЛЮДЕНИЕ (2012)
1504 Цонев, В. Ц., Николов, Н. Д., Димова, Б. Д., Кузманов, Н. И., Система за изпитване на материалите при повишени температури и циклично натоварване (2011)
1505 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Василев, В. А., Тодорова, Г. Н., Съпротивление на материалите – ръководство за лабораторни упражнения (2013)
1506 Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Slavchev, S. S., STATIC STRENGTH ANALYSIS OF THE BODY OF A WAGON, SERIES Zans (2015)
1507 Purgic, S. P., Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., About the process of braked weight loss in the freight trains (2014)
1508 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., С. П., Дамянов, Б. А., Изчислителни модели на вагон серия Falns 176 (2015)
1509 Popov, G. I., GPSS AS TOOL FOR DECISION OF CLASSICAL TASK IN OPERATION SYSTEM (2007)
1510 Manolov, E. D., Exploration of experimental approaches for gm/ID based sizing of Sub-micron CMOS Transistors (2016)
1511 Manolov, E. D., Performance investigation of deep and ultra-deep submicron CMOS transistors in analog circuit design (2016)
1512 Manolov, E. D., Evaluation of the intrinsic gain of submicron CMOS transistors by using simulations (2016)
1513 Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., Zazpe, A., Influence of the Support Stiffness of a Vibration Energy Generator upon Its Frequency Response (2016)
1514 Няголов, Д. А., Желязков, Ю. К., Изграждане на комуникационен канал за пренос и обмен на данни по протокол IEEE 802.11 в присъединителните възли на електрическата мрежа за НН с включени към тях ДЕИ (2015)
1515 Русанов, Р. В., Гигов, Б. И., Методика за изследване на двупоточна обемна хидромеханична предавка на стенд (2012)
1516 Гигов, Б. И., Автоматични трансмисии (2007)
1517 Punov, P. B., Vasileva, T., Combustion modeling in DI diesel engines by using mixing controlled model (2012)
1518 Сотирова, Д. В., Култура и етика в организационното поведение (2003)
1519 Милков, Н. В., Пунов, П. Б., Числено изследване влиянието на геометричните параметри на пълнителна система върху мощностните показатели на бензинов двигател (2012)
1520 Дамянов, И. С., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОСТТА НА МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ХЛАБИНИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОКАЧВАНЕТО НА АВТОМОБИЛA (2013)
1521 Мартинов, С. В., Избор на технология за обслужване на локални контейнерни терминали с автомобили контейнеровози (2012)
1522 Martinov, S. V., Evaluation model of railway infrastructure potential for establishment of freight intermodal terminals (2018)
1523 Serov A. N., Serov N. A., Tzvetkov, P. M., Features of Modeling of Analog-to-Digital Converter Transfer Function by Simulink (2018)
1524 Видеков, В. Х., Найбук М. Н., Нелаев В. В., Радонов, Р. И., Стемпицкий В. Р., Web-среда для контроля качества и управления учебным процессом (2006)
1525 Andonova, A. V., Georgieva, V. M., Kim N., Vakrilov N., Bonev B., Quality Control of Chip on Board LED Packaging by Transient Thermography (2015)
1526 Vakrilov N., Andonova, A. V., Kafadarova N., Study of High Power COB LED Modules with Respect to Topology of Chips (2015)
1527 Костов, И. Й., МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С РЕГУЛАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ С ШИМ (2015)
1528 Костов, И. Й., Гогова И.Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С ТИРИСТОРЕН КОМУТАТОР (2015)
1529 Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Овчаров, А. Х., Георги Бакалски., Атанас Апостолов., Добри Добрев., Стефан Драгостинов., Маргарита Гъркова., Албена Костова., Емил Вълчев., Боев, К. И., СТЕНД - СИМУЛАТОР НА ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ (2009)
1530 Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Атанасов, М., Електрическа част на ЦЕРН (2010)
1531 Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Овчаров, А. Х., Пандъков, И., Електрическа част на ITER (2010)
1532 Дочев, И. Н., Вълков К. В., Измерване на излъчени смущения в захранващата мрежа от ZigBee система за събиране на данни (2015)
1533 Дочев, И. Н., Вълков К. В., Изпитване устойчивостта на ZigBee система за събиране на данни относно външни електромагнитни полета (2015)
1534 Petkov, P. H., Kralev, J. K., Slavov, T. N., Design and implementation of robust control laws (2015)
1535 Димитрова, М. И., Николова, М. К., РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО В САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО“ (2015)
1536 Славов, Ц. Н., Кралев, Й. К., Петков, П. Х., μ-управление на двуколесен робот (2015)
1537 Hristov V., Simulation of Microphone Array for Sound Localization using Human Binaural Hearing Model (2015)
1538 Todorov, T. S., Synthesis of Four Bar Mechanisms as Function Generators by Freudenstein – Chebyshev (2015)
1539 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., ПАЗАР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ДРЕБНО В PJM: ПРИМЕРЪТ НА DUKE ENERGY OHIO INC. (2015)
1540 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛЕН ПАЗАР НА ЕДРО: ПРИМЕРЪТ НА PJM. ЧАСТ ВТОРА - ПАЗАР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С МЕСТНИ ПРИРАСТНИ ЦЕНИ (2014)
1541 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛЕН ПАЗАР НА ЕДРО: ПРИМЕРЪТ НА PJM. ЧАСТ ПЪРВА - ПАЗАР ЗА РАЗПОЛАГАЕМА МОЩНОСТ, РЕЗЕРВИ И РЕГУЛИРАНЕ (2014)
1542 Pleshkova, S. G., Nedkov Ts., Modeling of 3D Impedance Tube with a Complex Termination Impedance using Finite Element Method (2015)
1543 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Найденов, И. Т., ЗАЩИТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЛЯЩИ СЕ ИЗОТОПИ ПРИ ЕКСПЛОАТИРАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ НА ТОПЛИННИ НЕУТРОНИ (2015)
1544 Филипов, К. Б., Зашев, К. И., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛУТОНИЕВИ ИЗОТОПИ В РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000 (2015)
1545 Филипов, К. Б., Найденов, И. Т., ВЛИЯНИЕ НА ТИПА НА ЯДРЕНИЯ ГОРИВЕН ЦИКЪЛ ВЪРХУ АКТИНИДНИЯ СЪСТАВ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГОРИВА (2015)
1546 Алексиев, С. Л., ЕКСПЛОАТАЦИОННО ИЗПИТВАНЕ НА РОЛКОВА ЕДНОПОСОЧНА РАДИАЛНА ЛАГЕРНА ОПОРА /РЕРЛО/ (2015)
1547 Алексиев, С. Л., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕДНОПОСОЧНИ СЪЕДИНИТЕЛИ (2015)
1548 Topalova, M. D., Stanev, I. S., MODULAR SYSTEM IN THE DESIGN OF MOBILE MACHINES FOR MECHANICAL PROCESSING OF LARGE-SIZED WORKPIECES (2015)
1549 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., Study of passengers’ flow at underground stations (2015)
1550 Stoynova, A. V., Bonev, B. B., Comparison of infrared thermography modelling approaches for detection of defect areas in electronic structures (2020)