8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1501 Punov, P. B., Vasileva, T., Combustion modeling in DI diesel engines by using mixing controlled model (2012)
1502 Сотирова, Д. В., Култура и етика в организационното поведение (2003)
1503 Милков, Н. В., Пунов, П. Б., Числено изследване влиянието на геометричните параметри на пълнителна система върху мощностните показатели на бензинов двигател (2012)
1504 Дамянов, И. С., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОСТТА НА МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ХЛАБИНИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОКАЧВАНЕТО НА АВТОМОБИЛA (2013)
1505 Martinov, S. V., Evaluation model of railway infrastructure potential for establishment of freight intermodal terminals (2018)
1506 Serov A. N., Serov N. A., Tzvetkov, P. M., Features of Modeling of Analog-to-Digital Converter Transfer Function by Simulink (2018)
1507 Видеков, В. Х., Найбук М. Н., Нелаев В. В., Радонов, Р. И., Стемпицкий В. Р., Web-среда для контроля качества и управления учебным процессом (2006)
1508 Andonova, A. V., Georgieva, V. M., Kim N., Vakrilov N., Bonev B., Quality Control of Chip on Board LED Packaging by Transient Thermography (2015)
1509 Vakrilov N., Andonova, A. V., Kafadarova N., Study of High Power COB LED Modules with Respect to Topology of Chips (2015)
1510 Костов, И. Й., МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С РЕГУЛАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ С ШИМ (2015)
1511 Костов, И. Й., Гогова И.Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С ТИРИСТОРЕН КОМУТАТОР (2015)
1512 Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Овчаров, А. Х., Георги Бакалски., Атанас Апостолов., Добри Добрев., Стефан Драгостинов., Маргарита Гъркова., Албена Костова., Емил Вълчев., Боев, К. И., СТЕНД - СИМУЛАТОР НА ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ (2009)
1513 Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Атанасов, М., Електрическа част на ЦЕРН (2010)
1514 Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Овчаров, А. Х., Пандъков, И., Електрическа част на ITER (2010)
1515 Дочев, И. Н., Вълков К. В., Измерване на излъчени смущения в захранващата мрежа от ZigBee система за събиране на данни (2015)
1516 Дочев, И. Н., Вълков К. В., Изпитване устойчивостта на ZigBee система за събиране на данни относно външни електромагнитни полета (2015)
1517 Petkov, P. H., Kralev, J. K., Slavov, T. N., Design and implementation of robust control laws (2015)
1518 Димитрова, М. И., Николова, М. К., РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО В САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО“ (2015)
1519 Славов, Ц. Н., Кралев, Й. К., Петков, П. Х., μ-управление на двуколесен робот (2015)
1520 Hristov V., Simulation of Microphone Array for Sound Localization using Human Binaural Hearing Model (2015)
1521 Todorov, T. S., Synthesis of Four Bar Mechanisms as Function Generators by Freudenstein – Chebyshev (2015)
1522 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., ПАЗАР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ДРЕБНО В PJM: ПРИМЕРЪТ НА DUKE ENERGY OHIO INC. (2015)
1523 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛЕН ПАЗАР НА ЕДРО: ПРИМЕРЪТ НА PJM. ЧАСТ ВТОРА - ПАЗАР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С МЕСТНИ ПРИРАСТНИ ЦЕНИ (2014)
1524 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛЕН ПАЗАР НА ЕДРО: ПРИМЕРЪТ НА PJM. ЧАСТ ПЪРВА - ПАЗАР ЗА РАЗПОЛАГАЕМА МОЩНОСТ, РЕЗЕРВИ И РЕГУЛИРАНЕ (2014)
1525 Pleshkova, S. G., Nedkov Ts., Modeling of 3D Impedance Tube with a Complex Termination Impedance using Finite Element Method (2015)
1526 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Найденов, И. Т., ЗАЩИТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЛЯЩИ СЕ ИЗОТОПИ ПРИ ЕКСПЛОАТИРАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ НА ТОПЛИННИ НЕУТРОНИ (2015)
1527 Филипов, К. Б., Зашев, К. И., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛУТОНИЕВИ ИЗОТОПИ В РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000 (2015)
1528 Филипов, К. Б., Найденов, И. Т., ВЛИЯНИЕ НА ТИПА НА ЯДРЕНИЯ ГОРИВЕН ЦИКЪЛ ВЪРХУ АКТИНИДНИЯ СЪСТАВ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГОРИВА (2015)
1529 Алексиев, С. Л., ЕКСПЛОАТАЦИОННО ИЗПИТВАНЕ НА РОЛКОВА ЕДНОПОСОЧНА РАДИАЛНА ЛАГЕРНА ОПОРА /РЕРЛО/ (2015)
1530 Алексиев, С. Л., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕДНОПОСОЧНИ СЪЕДИНИТЕЛИ (2015)
1531 Topalova, M. D., Stanev, I. S., MODULAR SYSTEM IN THE DESIGN OF MOBILE MACHINES FOR MECHANICAL PROCESSING OF LARGE-SIZED WORKPIECES (2015)
1532 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., Study of passengers’ flow at underground stations (2015)
1533 Stoynova, A. V., Bonev, B. B., Comparison of infrared thermography modelling approaches for detection of defect areas in electronic structures (2020)
1534 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., STUDY OF THE DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF THE NETWORK OF SOFIA SUBWAY (2015)
1535 S. Rizanov., Stoynova, A. V., Todorov, D. G., Single-Pixel Optoelectronic IR Detectors in Wireless Wildfire Detection Systems (2020)
1536 Stoynova, A. V., Modeling for Thermographic Detection of Subsurface Defects above Different Thickness (2020)
1537 Iliev, I. T., Spasova V., Performance Evaluation of AES Symmetric Key Encryption Modes in an Ambient Assisted Living System (2015)
1538 Jekov I., Tsibulko V., Iliev, I. T., ECG Database Applicable for Developmentand and Testing of Pace Detection Algorithms (2014)
1539 Табаков, С. Д., Цибулко В., Илиев, И. Ц., Портативен монитор за регистриране на ЕКГ при пациенти с пейсмейкър (2015)
1540 Georgieva E., ON THE COMPUTATION OF THE REQUIRED CLOTHING INSULATION FOR OUTDOOR CLOTHING (2015)
1541 Kyosov M.I., COMPUTER SIMULATION OF THE HEAT TRANSFER THROUGH WOVEN TEXTILE MACROSTRUCTURE - ADVANCES IN RESEARCH (2015)
1542 Angelova, R. A., Carasusán J., Stankov P., Kyosov M., Numerical Study of the Effect of Natural Convective Boundary Layer around Human Body on the Transfer of Heat through a Textile Structure (2015)
1543 Zafirov, D. I., Panayotov, H. P., UAV Joined-Wing Test Bed (2014)
1544 Димитров, Т. Й., Илиев, Г. С., Чучуганов, К. Й., Изследване на възможности за рекупериране на енергия при движение в посока надолу на хидравличен асансьор (2013)
1545 Dimitrov, TY., Iliev, I. G., Chuchuganov, C. K., Davidov, P., Research on the safety level of the existing electric traction elevators (2015)
1546 Ангелов, Н. П., ОПТИМИЗАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЯКОСТТА НА НАТИСК ВЪРХУ ОБРАЗЦИ ОТ ПОРЦЕЛАН (2015)
1547 Пармаков С.Г., Ангелов, Н. П., СРАВНИТЕЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ ЧЕТИРИ БЪЛГАРСКИ КЕРАМИЧНИ ШКОЛИ (2014)
1548 Yordanka Vucheva., Georgi Kolev., Mariya Aleksandrova., Denishev, K. H., Comparison of the piezoelectric properties of single-layer and bilayer structures with thin films of PZT and ZnO in dynamic mode (2015)
1549 Yordanka Vucheva., Georgi Kolev., Mariya Aleksandrova., Denishev, K. H., Investigation of MEMS piezoelectric transformer with PVDF thin layer (2015)
1550 Хаджиев, Й. Л., Панайотов, Х. П., Зафиров, Д. И., ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ (2015)