Оригинал (Original)
Автори: Минковска, Д. В., Марков Й.
Заглавие: ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ В GPS СИСТЕМА
Ключови думи: комуникационен модул в GPS система

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 30, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Minkovska, D. V., Markov Y.
  Title: FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR DESIGN OF COMMUNICATION MODULE IN A GPS SYSTEM
  Keywords: communication module in a GPS system

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 30, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум