Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ С ПОМОЩТА НА ЗАМЕСТВАЩА СХЕМА
Ключови думи: асинхронен двигател, обобщена електрическа машина, моделиране, симулиране, координатни и фазни преобразувания, трансформация на Кларк.

Абстракт: Предложен е подход за моделиране на асинхронни двигатели (АД) в програмната среда Simulink на MATLAB с помощта на заместващата схема. За физическо моделиране на заместващата схема на АД е използвана програмната среда SimPowerSystems на MATLAB. По този начин са съчетани предимствата на двете среди за точното описание на физическите процеси в електромеханичните системи и за целите на управлението. Разработен е модел на АД в неподвижни координатни системи за изследване на симетрични режими и процеси в електрозадвижвания, които съществуващите модели не могат да симулират. Достоверността на получените резултати е потвърдена с помощта на симулационни процедури на верификация. Подходът е приложим и за други машини и координатни системи. Литературна справка: 11 заглавия.

Библиография

  Издание

  Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, том 21, брой 1, стр. стр. 81-88, 2015, България, Пловдив, ТУ-София, ISSN 1310 - 8271

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kostov, I. J.
  Title: MODELING OF INDUCTION MOTORS BY MEANS OF AN EQUIVALENT CIRCUIT
  Keywords: induction motor, summarized electric machine, modeling, simulation, coordinate and phase transformations, Clarke transformation.

  Abstract: An approach for modeling of induction motors (IM) in the MATLAB Simulink software using an equivalent AC circuit has been proposed. For physical modeling of the equivalent circuit of the IM has been used the MATLAB SimPowerSystems software media. This way the advantages of both software environments have been combined for the exact description of the physical processes in electromechanical systems and for control purposes. A model to IM in the fixed coordinates systems has been developed. The model can be used to investigate the symmetrical modes and processes in electric drives, which the existing models can not simulate. The validity of the simulation results is confirmed using simulation procedures of verification. The approach is applicable to other machines and coordinate systems. The reference contains 11 titles in the last years.

  References

   Issue

   Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, vol. 21, issue 1, pp. 81-88, 2015, Bulgaria, Plovdiv, TU-Sofia, ISSN 1310 - 8271

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание