Оригинал (Original)
Автори: Лазаров, В. Д., Зарков, З. Ж., Стоянов, Л. С., Кънчев, Х. Ч.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ФЛУКТУАЦИИТЕ НА МОЩНОСТТА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР СЪС СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ
Ключови думи: суперкондензатори

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 38, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Lazarov, V. D., Zarkov, Z. J., Stoyanov, L. S., Kanchev, H. C.
  Title: STUDY ON POSSIBILITIES OF COMPENSATING WIND GENERATOR POWER FLUCTUATIONS WITH SUPERCA-PACITORS
  Keywords: supercapacitors

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 38, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум