8590

Публикации
Publications

1367

Автори
Autors

8591

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2651 Gospodinova, D. N., Neznakomova, M. P., Dineff, P. D., Influence of Cold Air Plasma Treatment on Thermobonded PET Nonwoven Textile (2017)
2652 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Efficiency Assessment of Plasma-Aided Porous Media Surface Finishing (2017)
2653 Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., Подход за двумерно ПИД управление с декуплиращи филтри (2016)
2654 Гигов, Б. И., Изследване на мотокарна хидрообемна трансмисия (2000)
2655 Гигов, Б. И., Изследване на мотокарна хидрообемна трансмисия - Автореферат на дисертация (2000)
2656 Tsonev, V. C., Nikolov, N. D., Marcheva, Y. S., Influence of plastic deformation of S235JR steel rods on their mechanical properties and corrosion behavior in NaCl solution (2018)
2657 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал (2001)
2658 Драганов, В. А., Гигов, Б. И., Възможност за оценка на увличането на колелата в съвременното транспортно средство. Част I: двуопорен кинетостатичен модел (2002)
2659 Марчева, Й. С., Анодно поведение на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди и неговата връзка с корозионното напукване (2014)
2660 Цанева, Б. Р., Марчева, Й. С., Travaux pratiques de chimie (2007)
2661 Попова-Генева, А. К., Бошнакова, Р. Н., Марчева, Й. С., Пиндева, Л. И., Цанева, Б. Р., Ръководство за лабораторни упражнения по химия (2009)
2662 Драганов, В. А., Гигов, Б. И., Възможност за оценка на увличането на колелата в съвременното транспортно средство. Част II: четириопорен кинетостатичен модел (2003)
2663 Лукайчева, М. Х., Марчева, Й. С., Corrosion of metals and metal protection – Laboratory Experiments (2012)
2664 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Славчев, С. С., Избор на целесъобразна конструкция на силфонните компенсатори в изпускателните системи на локомотивните дизелови двигатели 6LDA28 и 12LDA28 (2006)
2665 Маринов, М. Б., Марчева, Й. С., Електронни системи за екологичен контрол Част 1 – Анализ на води (2017)
2666 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Славчев, С. С., Анализ на спирачната ефективност на трамвайни мотриси „DUWAG” (2007)
2667 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Славчев, С. С., Повишаване на спираната ефективност на шестосна трамвайна мотриса „DUWAG” (2007)
2668 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Изследване с CAD пакет на влиянието на някои фактори върху кинематиката и динамиката на газоразпределителния механизъм на двигател D-3900 (2002)
2669 Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., Майстер, А., Славчев, С. С., Модернизация на стенд за статични изпитвания на талиги (2007)
2670 Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Славчев, С. С., Технологичен проект на терминал за готова продукция към цех колооси на “ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД-99” АД (2008)
2671 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Якостен анализ на коша на товарен вагон Lagrs по метода на крайните елементи (2008)
2672 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов, Й., Диканаров, А,., Сравнителен анализ на резултатите от якостните изчисления и изпитвания на вагон серия Lagrs (2008)
2673 Георгиева, К., Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Якостен анализ на елементи от конструкцията на платформен вагон Rns (2008)
2674 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов, Й., Диканаров, А,., Сравнителен анализ на резултатите от якостните изчисления и изпитвания на вагон серия Smnps (2009)
2675 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Проверка на достоверността на математичен модел с пет съсредоточени маси за изследване на гозоразпределителни механизми чрез тримерна компютърна симулация (2002)
2676 Гигов, Б. И., Захариев, П., Моделиране на натоварващите свойства на хидрообемна трансмисия за мотокари (1996)
2677 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Purgic, S. P., STUDY OF FATIGUE IN WELDED JOINTS AND STRESS NOTCHES OF WAGON SERIES (2012)
2678 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Изследване на възможностите за повишаване на точността на измерване на работните профили на гърбиците на разпределителни валове (2003)
2679 Slavchev, S. S., Georgieva, K., Stoilov, V. M., ISSUES OF WAGON MODELING WITH SHELL ELEMENTS (2014)
2680 Николов, Н. Д., Методики за експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителни механизми (2003)
2681 Николов, Н. Д., Тенденции в усъвършенстването на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене (2003)
2682 Гигов, Б. И., Избор на хидрообемна трансмисия за мотокари по оптимален режим на работа на хидромашините (1996)
2683 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Dikanarov, A., Comparative analysis of the result of the static strength calculations and strength tests of a wagon series Zans (2015)
2684 , С. П., Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Изследване на якостта на вагон серия Falns 274 с цел въвеждане в експлоатация без изпитване (2015)
2685 Славчев, С. С., Анализ на собствените честоти на коша на специализиран вагон за превоз на контейнери и полуремаркета серия Sdggmrss (2015)
2686 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели (2004)
2687 Николов, Н. Д., Възможности за оптимизиране работния профил на гърбиците на разпределителния вал на бързоходен дизелов двигател (2004)
2688 Николов, Н. Д., Махамид М., Експериментални изследвания за дълготрайност на разпределителните валове на двигатели с вътрешно горене с гърбици, обработени по различни методи (2006)
2689 Николов, Н. Д., Махамид М., Увеличаване на времесечението на клапаните на газоразпределителните механизми чрез нанасяне на високоустойчиви покрития върху работните повърхнини на гърбиците (2006)
2690 Гигов, Б. И., Мотишев, В. П., Сравнителен анализ на преобразуващите и натоварващи свойства на безстепенни предавки за транспортни машини (2007)
2691 Неделчев, К. И., Гигов, Б. И., Система за експериментално изследване на статичните характеристики на пневматични гуми (2007)
2692 Русанов, Р. В., Гигов, Б. И., Модул за изследване на двупоточна хидромеханична предавка (2007)
2693 Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., С. П., Изчисляване параметрите на спирачната системана локомотив MDD-4 (2016)
2694 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., С. П., Мазнички, В. Й., Изчислителни модели и якостен анализ на талига Y-27 (2016)
2695 Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., COMPARATIVE STRENGTH ANALYSIS OF UNDERFRAMES OF FLAT WAGON VARIANTS WITH WOODEN AND STEEL FLOOR (2016)
2696 Николов, Н. Д., Експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителен механизъм с долно разположение на разпределителния вал (2006)
2697 Николов, Н. Д., Профилиране на гърбици за разпределителен вал с помощта на сплайн функции (2006)
2698 Stoilov, V. M., Velkov, K. H., Krastev, O. M., Slavchev, S. S., Methodology for profitability assessment in the case of old rolling stock replacement with new trains in Bulgarian State Railways (2017)
2699 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Comparative analysis of the result of the static strength calculations and strength tests of a bogie frame Y25Ls-K (2017)
2700 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Милетиев, Р. Г., Изследване на вибрациите на блока на дизелов двигател Д3900 с цел вибродиагностиката му (2006)