9690

Публикации
Publications

1458

Автори
Autors

9691

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2651 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Phosphorous flame retardants as tools to study plasma aided surface impregnation of wood. (2015)
2652 Ivanov, I. G., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Capillary penetration (spreading and wicking) mechanisms in plasma-aided surface finishing processes (2016)
2653 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Simultaneous thermal analysis on plasma-aided capillary impregnation for european white pine flame retardation improvement (2016)
2654 Marcheva, Y. S., Corrosion as a factor for electronics reliability (2011)
2655 Marcheva, Y. S., Current oscillations in epoxy coated steel at anodic polarization (2015)
2656 Marcheva, Y. S., Еffect of welding on stress-corrosion cracking (SCC) behaviour of low-alloy steel in phosphate media (2015)
2657 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., S. Kozhukharov., Influence of NaH2PO2 content on the compositional and morphological characteristics of NiCoP coatings deposited at room temperature at potentiostatic conditions (2016)
2658 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Efficiency processing parameter for plasma-aided surface impregnation: I. Penetration-spreading parameter (2016)
2659 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Kinetics of electrodeposition of NiP, CoP and NiCoP coatings depending on sodium hypophosphite concentration (2018)
2660 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Efficiency processing parameter for plasma-aided surface impregnation: II. Interfacial energy, adhesion tension and capillary pressure (2016)
2661 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., R. Stanimirova., Efficiency processing parameter for plasma-aided surface impregnation: III. Plasma surface activation (2016)
2662 Tran, V. H., Калоянов, Н. Г., Василев, М. П., Анализ на възможността за акумулиране на студ при климатизиране на сгради на търговски центрове в южен Виетнам (2016)
2663 Gospodinova, D. N., Neznakomova, M. P., Dineff, P. D., Influence of Cold Air Plasma Treatment on Thermobonded PET Nonwoven Textile (2017)
2664 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Efficiency Assessment of Plasma-Aided Porous Media Surface Finishing (2017)
2665 Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., Подход за двумерно ПИД управление с декуплиращи филтри (2016)
2666 Гигов, Б. И., Изследване на мотокарна хидрообемна трансмисия (2000)
2667 Гигов, Б. И., Изследване на мотокарна хидрообемна трансмисия - Автореферат на дисертация (2000)
2668 Tsonev, V. C., Nikolov, N. D., Marcheva, Y. S., Influence of plastic deformation of S235JR steel rods on their mechanical properties and corrosion behavior in NaCl solution (2018)
2669 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал (2001)
2670 Драганов, В. А., Гигов, Б. И., Възможност за оценка на увличането на колелата в съвременното транспортно средство. Част I: двуопорен кинетостатичен модел (2002)
2671 Марчева, Й. С., Анодно поведение на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди и неговата връзка с корозионното напукване (2014)
2672 Цанева, Б. Р., Марчева, Й. С., Travaux pratiques de chimie (2007)
2673 Попова-Генева, А. К., Бошнакова, Р. Н., Марчева, Й. С., Пиндева, Л. И., Цанева, Б. Р., Ръководство за лабораторни упражнения по химия (2009)
2674 Драганов, В. А., Гигов, Б. И., Възможност за оценка на увличането на колелата в съвременното транспортно средство. Част II: четириопорен кинетостатичен модел (2003)
2675 Лукайчева, М. Х., Марчева, Й. С., Corrosion of metals and metal protection – Laboratory Experiments (2012)
2676 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Славчев, С. С., Избор на целесъобразна конструкция на силфонните компенсатори в изпускателните системи на локомотивните дизелови двигатели 6LDA28 и 12LDA28 (2006)
2677 Маринов, М. Б., Марчева, Й. С., Електронни системи за екологичен контрол Част 1 – Анализ на води (2017)
2678 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Славчев, С. С., Анализ на спирачната ефективност на трамвайни мотриси „DUWAG” (2007)
2679 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Славчев, С. С., Повишаване на спираната ефективност на шестосна трамвайна мотриса „DUWAG” (2007)
2680 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Изследване с CAD пакет на влиянието на някои фактори върху кинематиката и динамиката на газоразпределителния механизъм на двигател D-3900 (2002)
2681 Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., Майстер, А., Славчев, С. С., Модернизация на стенд за статични изпитвания на талиги (2007)
2682 Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Славчев, С. С., Технологичен проект на терминал за готова продукция към цех колооси на “ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД-99” АД (2008)
2683 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Якостен анализ на коша на товарен вагон Lagrs по метода на крайните елементи (2008)
2684 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов, Й., Диканаров, А,., Сравнителен анализ на резултатите от якостните изчисления и изпитвания на вагон серия Lagrs (2008)
2685 Георгиева, К., Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Якостен анализ на елементи от конструкцията на платформен вагон Rns (2008)
2686 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов, Й., Диканаров, А,., Сравнителен анализ на резултатите от якостните изчисления и изпитвания на вагон серия Smnps (2009)
2687 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Проверка на достоверността на математичен модел с пет съсредоточени маси за изследване на гозоразпределителни механизми чрез тримерна компютърна симулация (2002)
2688 Гигов, Б. И., Захариев, П., Моделиране на натоварващите свойства на хидрообемна трансмисия за мотокари (1996)
2689 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Purgic, S. P., STUDY OF FATIGUE IN WELDED JOINTS AND STRESS NOTCHES OF WAGON SERIES (2012)
2690 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Изследване на възможностите за повишаване на точността на измерване на работните профили на гърбиците на разпределителни валове (2003)
2691 Slavchev, S. S., Georgieva, K., Stoilov, V. M., ISSUES OF WAGON MODELING WITH SHELL ELEMENTS (2014)
2692 Николов, Н. Д., Методики за експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителни механизми (2003)
2693 Николов, Н. Д., Тенденции в усъвършенстването на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене (2003)
2694 Гигов, Б. И., Избор на хидрообемна трансмисия за мотокари по оптимален режим на работа на хидромашините (1996)
2695 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Dikanarov, A., Comparative analysis of the result of the static strength calculations and strength tests of a wagon series Zans (2015)
2696 , С. П., Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Изследване на якостта на вагон серия Falns 274 с цел въвеждане в експлоатация без изпитване (2015)
2697 Славчев, С. С., Анализ на собствените честоти на коша на специализиран вагон за превоз на контейнери и полуремаркета серия Sdggmrss (2015)
2698 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели (2004)
2699 Николов, Н. Д., Възможности за оптимизиране работния профил на гърбиците на разпределителния вал на бързоходен дизелов двигател (2004)
2700 Николов, Н. Д., Махамид М., Експериментални изследвания за дълготрайност на разпределителните валове на двигатели с вътрешно горене с гърбици, обработени по различни методи (2006)