8192

Публикации
Publications

1343

Автори
Autors

8193

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2651 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Efficiency Assessment of Plasma-Aided Porous Media Surface Finishing (2017)
2652 Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., Подход за двумерно ПИД управление с декуплиращи филтри (2016)
2653 Гигов, Б. И., Изследване на мотокарна хидрообемна трансмисия (2000)
2654 Гигов, Б. И., Изследване на мотокарна хидрообемна трансмисия - Автореферат на дисертация (2000)
2655 Tsonev, V. C., Nikolov, N. D., Marcheva, Y. S., Influence of plastic deformation of S235JR steel rods on their mechanical properties and corrosion behavior in NaCl solution (2018)
2656 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал (2001)
2657 Драганов, В. А., Гигов, Б. И., Възможност за оценка на увличането на колелата в съвременното транспортно средство. Част I: двуопорен кинетостатичен модел (2002)
2658 Марчева, Й. С., Анодно поведение на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди и неговата връзка с корозионното напукване (2014)
2659 Цанева, Б. Р., Марчева, Й. С., Travaux pratiques de chimie (2007)
2660 Попова-Генева, А. К., Бошнакова, Р. Н., Марчева, Й. С., Пиндева, Л. И., Цанева, Б. Р., Ръководство за лабораторни упражнения по химия (2009)
2661 Драганов, В. А., Гигов, Б. И., Възможност за оценка на увличането на колелата в съвременното транспортно средство. Част II: четириопорен кинетостатичен модел (2003)
2662 Лукайчева, М. Х., Марчева, Й. С., Corrosion of metals and metal protection – Laboratory Experiments (2012)
2663 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Славчев, С. С., Избор на целесъобразна конструкция на силфонните компенсатори в изпускателните системи на локомотивните дизелови двигатели 6LDA28 и 12LDA28 (2006)
2664 Маринов, М. Б., Марчева, Й. С., Електронни системи за екологичен контрол Част 1 – Анализ на води (2017)
2665 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Славчев, С. С., Анализ на спирачната ефективност на трамвайни мотриси „DUWAG” (2007)
2666 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Славчев, С. С., Повишаване на спираната ефективност на шестосна трамвайна мотриса „DUWAG” (2007)
2667 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Изследване с CAD пакет на влиянието на някои фактори върху кинематиката и динамиката на газоразпределителния механизъм на двигател D-3900 (2002)
2668 Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., Майстер, А., Славчев, С. С., Модернизация на стенд за статични изпитвания на талиги (2007)
2669 Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Славчев, С. С., Технологичен проект на терминал за готова продукция към цех колооси на “ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД-99” АД (2008)
2670 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Якостен анализ на коша на товарен вагон Lagrs по метода на крайните елементи (2008)
2671 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов, Й., Диканаров, А,., Сравнителен анализ на резултатите от якостните изчисления и изпитвания на вагон серия Lagrs (2008)
2672 Георгиева, К., Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Якостен анализ на елементи от конструкцията на платформен вагон Rns (2008)
2673 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов, Й., Диканаров, А,., Сравнителен анализ на резултатите от якостните изчисления и изпитвания на вагон серия Smnps (2009)
2674 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Проверка на достоверността на математичен модел с пет съсредоточени маси за изследване на гозоразпределителни механизми чрез тримерна компютърна симулация (2002)
2675 Гигов, Б. И., Захариев, П., Моделиране на натоварващите свойства на хидрообемна трансмисия за мотокари (1996)
2676 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Purgic, S. P., STUDY OF FATIGUE IN WELDED JOINTS AND STRESS NOTCHES OF WAGON SERIES (2012)
2677 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Изследване на възможностите за повишаване на точността на измерване на работните профили на гърбиците на разпределителни валове (2003)
2678 Slavchev, S. S., Georgieva, K., Stoilov, V. M., ISSUES OF WAGON MODELING WITH SHELL ELEMENTS (2014)
2679 Николов, Н. Д., Методики за експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителни механизми (2003)
2680 Николов, Н. Д., Тенденции в усъвършенстването на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене (2003)
2681 Гигов, Б. И., Избор на хидрообемна трансмисия за мотокари по оптимален режим на работа на хидромашините (1996)
2682 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Dikanarov, A., Comparative analysis of the result of the static strength calculations and strength tests of a wagon series Zans (2015)
2683 , С. П., Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Изследване на якостта на вагон серия Falns 274 с цел въвеждане в експлоатация без изпитване (2015)
2684 Славчев, С. С., Анализ на собствените честоти на коша на специализиран вагон за превоз на контейнери и полуремаркета серия Sdggmrss (2015)
2685 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели (2004)
2686 Николов, Н. Д., Възможности за оптимизиране работния профил на гърбиците на разпределителния вал на бързоходен дизелов двигател (2004)
2687 Николов, Н. Д., Махамид М., Експериментални изследвания за дълготрайност на разпределителните валове на двигатели с вътрешно горене с гърбици, обработени по различни методи (2006)
2688 Николов, Н. Д., Махамид М., Увеличаване на времесечението на клапаните на газоразпределителните механизми чрез нанасяне на високоустойчиви покрития върху работните повърхнини на гърбиците (2006)
2689 Гигов, Б. И., Мотишев, В. П., Сравнителен анализ на преобразуващите и натоварващи свойства на безстепенни предавки за транспортни машини (2007)
2690 Неделчев, К. И., Гигов, Б. И., Система за експериментално изследване на статичните характеристики на пневматични гуми (2007)
2691 Русанов, Р. В., Гигов, Б. И., Модул за изследване на двупоточна хидромеханична предавка (2007)
2692 Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., С. П., Изчисляване параметрите на спирачната системана локомотив MDD-4 (2016)
2693 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., С. П., Мазнички, В. Й., Изчислителни модели и якостен анализ на талига Y-27 (2016)
2694 Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., COMPARATIVE STRENGTH ANALYSIS OF UNDERFRAMES OF FLAT WAGON VARIANTS WITH WOODEN AND STEEL FLOOR (2016)
2695 Николов, Н. Д., Експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителен механизъм с долно разположение на разпределителния вал (2006)
2696 Николов, Н. Д., Профилиране на гърбици за разпределителен вал с помощта на сплайн функции (2006)
2697 Stoilov, V. M., Velkov, K. H., Krastev, O. M., Slavchev, S. S., Methodology for profitability assessment in the case of old rolling stock replacement with new trains in Bulgarian State Railways (2017)
2698 Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Comparative analysis of the result of the static strength calculations and strength tests of a bogie frame Y25Ls-K (2017)
2699 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Милетиев, Р. Г., Изследване на вибрациите на блока на дизелов двигател Д3900 с цел вибродиагностиката му (2006)
2700 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Петров, И. П., Определяне основните технически параметри на влаковете на „БДЖ – Пътнически Превози“ ЕООД (2017)