9206

Публикации
Publications

1413

Автори
Autors

9207

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2651 Marcheva, Y. S., Еffect of welding on stress-corrosion cracking (SCC) behaviour of low-alloy steel in phosphate media (2015)
2652 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., S. Kozhukharov., Influence of NaH2PO2 content on the compositional and morphological characteristics of NiCoP coatings deposited at room temperature at potentiostatic conditions (2016)
2653 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Efficiency processing parameter for plasma-aided surface impregnation: I. Penetration-spreading parameter (2016)
2654 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Kinetics of electrodeposition of NiP, CoP and NiCoP coatings depending on sodium hypophosphite concentration (2018)
2655 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Efficiency processing parameter for plasma-aided surface impregnation: II. Interfacial energy, adhesion tension and capillary pressure (2016)
2656 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., R. Stanimirova., Efficiency processing parameter for plasma-aided surface impregnation: III. Plasma surface activation (2016)
2657 Tran, V. H., Калоянов, Н. Г., Василев, М. П., Анализ на възможността за акумулиране на студ при климатизиране на сгради на търговски центрове в южен Виетнам (2016)
2658 Gospodinova, D. N., Neznakomova, M. P., Dineff, P. D., Influence of Cold Air Plasma Treatment on Thermobonded PET Nonwoven Textile (2017)
2659 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Efficiency Assessment of Plasma-Aided Porous Media Surface Finishing (2017)
2660 Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., Подход за двумерно ПИД управление с декуплиращи филтри (2016)
2661 Гигов, Б. И., Изследване на мотокарна хидрообемна трансмисия (2000)
2662 Гигов, Б. И., Изследване на мотокарна хидрообемна трансмисия - Автореферат на дисертация (2000)
2663 Tsonev, V. C., Nikolov, N. D., Marcheva, Y. S., Influence of plastic deformation of S235JR steel rods on their mechanical properties and corrosion behavior in NaCl solution (2018)
2664 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал (2001)
2665 Драганов, В. А., Гигов, Б. И., Възможност за оценка на увличането на колелата в съвременното транспортно средство. Част I: двуопорен кинетостатичен модел (2002)
2666 Марчева, Й. С., Анодно поведение на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди и неговата връзка с корозионното напукване (2014)
2667 Цанева, Б. Р., Марчева, Й. С., Travaux pratiques de chimie (2007)
2668 Попова-Генева, А. К., Бошнакова, Р. Н., Марчева, Й. С., Пиндева, Л. И., Цанева, Б. Р., Ръководство за лабораторни упражнения по химия (2009)
2669 Драганов, В. А., Гигов, Б. И., Възможност за оценка на увличането на колелата в съвременното транспортно средство. Част II: четириопорен кинетостатичен модел (2003)
2670 Лукайчева, М. Х., Марчева, Й. С., Corrosion of metals and metal protection – Laboratory Experiments (2012)
2671 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Славчев, С. С., Избор на целесъобразна конструкция на силфонните компенсатори в изпускателните системи на локомотивните дизелови двигатели 6LDA28 и 12LDA28 (2006)
2672 Маринов, М. Б., Марчева, Й. С., Електронни системи за екологичен контрол Част 1 – Анализ на води (2017)
2673 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Славчев, С. С., Анализ на спирачната ефективност на трамвайни мотриси „DUWAG” (2007)
2674 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Славчев, С. С., Повишаване на спираната ефективност на шестосна трамвайна мотриса „DUWAG” (2007)
2675 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Изследване с CAD пакет на влиянието на някои фактори върху кинематиката и динамиката на газоразпределителния механизъм на двигател D-3900 (2002)
2676 Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., Майстер, А., Славчев, С. С., Модернизация на стенд за статични изпитвания на талиги (2007)
2677 Стоилов, В. М., Дамянов, Б. А., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Славчев, С. С., Технологичен проект на терминал за готова продукция към цех колооси на “ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД-99” АД (2008)
2678 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Якостен анализ на коша на товарен вагон Lagrs по метода на крайните елементи (2008)
2679 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов, Й., Диканаров, А,., Сравнителен анализ на резултатите от якостните изчисления и изпитвания на вагон серия Lagrs (2008)
2680 Георгиева, К., Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Якостен анализ на елементи от конструкцията на платформен вагон Rns (2008)
2681 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов, Й., Диканаров, А,., Сравнителен анализ на резултатите от якостните изчисления и изпитвания на вагон серия Smnps (2009)
2682 Димитров, П. И., Николов, Н. Д., Проверка на достоверността на математичен модел с пет съсредоточени маси за изследване на гозоразпределителни механизми чрез тримерна компютърна симулация (2002)
2683 Гигов, Б. И., Захариев, П., Моделиране на натоварващите свойства на хидрообемна трансмисия за мотокари (1996)
2684 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Purgic, S. P., STUDY OF FATIGUE IN WELDED JOINTS AND STRESS NOTCHES OF WAGON SERIES (2012)
2685 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Изследване на възможностите за повишаване на точността на измерване на работните профили на гърбиците на разпределителни валове (2003)
2686 Slavchev, S. S., Georgieva, K., Stoilov, V. M., ISSUES OF WAGON MODELING WITH SHELL ELEMENTS (2014)
2687 Николов, Н. Д., Методики за експериментално определяне на демпфирането в газоразпределителни механизми (2003)
2688 Николов, Н. Д., Тенденции в усъвършенстването на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене (2003)
2689 Гигов, Б. И., Избор на хидрообемна трансмисия за мотокари по оптимален режим на работа на хидромашините (1996)
2690 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Dikanarov, A., Comparative analysis of the result of the static strength calculations and strength tests of a wagon series Zans (2015)
2691 , С. П., Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Изследване на якостта на вагон серия Falns 274 с цел въвеждане в експлоатация без изпитване (2015)
2692 Славчев, С. С., Анализ на собствените честоти на коша на специализиран вагон за превоз на контейнери и полуремаркета серия Sdggmrss (2015)
2693 Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели (2004)
2694 Николов, Н. Д., Възможности за оптимизиране работния профил на гърбиците на разпределителния вал на бързоходен дизелов двигател (2004)
2695 Николов, Н. Д., Махамид М., Експериментални изследвания за дълготрайност на разпределителните валове на двигатели с вътрешно горене с гърбици, обработени по различни методи (2006)
2696 Николов, Н. Д., Махамид М., Увеличаване на времесечението на клапаните на газоразпределителните механизми чрез нанасяне на високоустойчиви покрития върху работните повърхнини на гърбиците (2006)
2697 Гигов, Б. И., Мотишев, В. П., Сравнителен анализ на преобразуващите и натоварващи свойства на безстепенни предавки за транспортни машини (2007)
2698 Неделчев, К. И., Гигов, Б. И., Система за експериментално изследване на статичните характеристики на пневматични гуми (2007)
2699 Русанов, Р. В., Гигов, Б. И., Модул за изследване на двупоточна хидромеханична предавка (2007)
2700 Велков, К. Х., Стоилов, В. М., Славчев, С. С., С. П., Изчисляване параметрите на спирачната системана локомотив MDD-4 (2016)