Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А.
Заглавие: Сравнение на аналитични модели за описване механичното поведение на напречно плетена структура като нелинеен хипереластичен материал
Ключови думи: нелинейни хипереластични материали, аналитични модели, механично поведение, напречно плетени структури

Абстракт: Целта на настоящото изследване е да се избере аналитичен модел за нелинейни материали, който показва най-добра корелация с експерименталните данни, получени при едномерно натоварване на опън на напречно плетен образец. Най-подходящ се оказва модела на Mooney-Rivlin, който ще даде възможност за симулиране на възникналите в цяло изделие деформации и напрежения по метода на крайните елементи.

Библиография

  Издание

  XVI НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 2011, том II, стр. стр. 181-186, 2011, България, Созопол, ISSN 1310-9405
  Autors: Sofronova, D. A.
  Title: Comparison of analytical models for modeling the mechanical behavior of weft knitted structure as a nonlinear hyperelastic material
  Keywords: nonlinear hyperelastic materials, analytical models, mechanical behaviour, weft knitted structure

  Abstract: The purpose of this study is to select an analytical model for nonlinear materials, which fits best with the experimental data of weft knitted sample obtained by uniaxial tensile load. Most appropriate model appears to be those of Mooney-Rivlin, which would give a possibility for simulation the deformations and stresses occurred in the whole product by the finite element method.

  References

   Issue

   XVI International Scientific Conference FPEPM, vol. II, pp. 181-186, 2011, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.