Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Petrova P., Ivanov P., Marcheva, Y. S., Tomova R.
Title: Estimation of energy levels of new Iridium cyclometalated complexes via cyclic voltammetry
Keywords: HOMO, LUMMO, cyclic voltametry, ban gap, organic compounds

References

    Issue
    Bulgarian Chemical Communications, vol. 45, pp. 159-164, 2013, Bulgaria, БАН, ISBN ISSN: 0324-1130

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева