Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Чилингирова М.
Заглавие: Анализ на интензивността на транспортните потоци на кръстовище на две нива в гр. София
Ключови думи: трафик, транспортни потоци, интензивност

Абстракт: Обект на анализа са стойностите на интензивността на транспортните потоци на кръстовището на бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” и ул. „ Свети Георги Софийски” в гр.София. То е едно от възловите столични кръстовища и представлява интерес поради голямата интензивност на транспортните потоци.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2013, стр. стр. 103-106, 2013, България, София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N., Madjarski, E. M., Mladenov, G. D., Chilingirova M.
  Title: ANALYSIS OF THE INTENSITY OF TRAFFIC FLOWS AT AN INTERSECTION OF TWO LEVELS IN SOFIA
  Keywords: traffic, traffic flows, intensity

  Abstract: The object of the analysis are the values of the traffic flows at the intersection of "Akademik Ivan Evstatiev Geshov" Blvd. and "St. George Sofiiski" St. in Sofia. It is one of the key metropolitan junctions and is of interest due to the high intensity of transport flows.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, Bul Trans-2013, pp. 103-106, 2013, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание