8345

Публикации
Publications

1358

Автори
Autors

8346

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2451 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Бояджиев С., Ячовски А., Вариант на твърдотелно анизотропно контактуване (2009)
2452 Videkov, V. H., Farkov G., Tzaneva, B. R., Vrublevski I., Investigation of Nanostructured Objects Using Cross-section Techniques (2010)
2453 Врублевски И., Чернякова К., Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Превключващ ефект в нанопорист оксид на алуминия при анодна поляризация (2010)
2454 Цанева, Б. Р., Химично отлагане на мед и никел върху анодиран алуминий (2013)
2455 Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Optical properties of free nano porous oxide membranes (2013)
2456 Tzaneva, B. R., Electrochemical and Electroless Deposition of Metal in Anodic Aluminium Oxide Nanoporous Template (2013)
2457 Loukaycheva, M. H., Tzaneva, B. R., Fachikov L.B., Corrosion of high nitrogen stainless steel in sodium orthophosphate solutions (2014)
2458 Bankova A., Andreev, S. K., Raykov K., Mitov M., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Dimitrova E., Growth of Thin Films of Nanostructured Oxide on Dielectric Base (2014)
2459 Bankova A., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Andreev, S. K., Investigation of the mechanical stability of nanostructured anodic aluminum oxid (2015)
2460 Mitov M., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Bankova A., Popov Ts., The influence of an aluminum oxide coating on the cathode, on the ignition voltage of dc gas discharge (2017)
2461 Milusheva, V. S., Dimitrov R., Karagyozov T., Tzaneva, B. R., Videkov, V. H., Copper electrodeposition into nanoporous template on aluminium substrate (2018)
2462 Chernyakova K., Vrublevsky I., Tzaneva, B. R., Videkov, V. H., Dinh T., Surface morphology analysis and nanoporous structure quantification by digital processing of SEM images of anodic aluminium oxide films (2018)
2463 Tzaneva, B. R., Fachikov L.B., Raicheff R.G., The effect of Sulphates ions on the pitting corrosion of Cr-Mn-N steel in neutral halide solutions (2004)
2464 Loukaycheva, M. H., Lirkov A., Tzaneva, B. R., Corrosion Control Cost Requires Corrosion Education (2007)
2465 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски Ал.К., Микромеханични структури на база анодиран алуминий (2007)
2466 Видеков, В. Х., Митев, М. Г., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Технологична екипировка за изграждане наноструктуриран оксид (2008)
2467 Bankova A., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Development of topologically structured membranes of aluminum oxide (2014)
2468 Blagoev B., Vlakhov E., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Łuka G., Witkowski B., Terziyska P., Leclercq J., Krajewski T., Guziewicz E., Dimitrov D., Mehandzhiev V., Sveshtarov P., Atomic layer deposition of ZnO:Al on PAA substrates (2016)
2469 Nenov S., Tzaneva, B. R., Andreev, S. K., Zahariev, A. S., Videkov, V. H., Effect of Anodization Conditions on the Breakdown Voltage of Nanoporous Aluminium Oxide (2016)
2470 Andreev, S. K., Chernyakova K., Tzaneva, B. R., Videkov, V. H., Vrublevsky I., Investigation of the efficiency of the heat dissipation for the heat-conducting circuit boards made of aluminum with the nanoporous alumina layer (2017)
2471 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Заимов К., Стемпитски В. П., Е-менеджмент учебного процесса (2007)
2472 Германова-Кръстева, Д. С., Сгефанова Р. Д., Определяне на обема на извадката при измерване на геометричните характеристики на нишки и тъкани чрез микроскопиране (2018)
2473 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Стемпицкий В. Р., Web-cистема контроля успеваемости и анализа активности студентов (2005)
2474 Andreev, S. K., Chernyakova K., Tzaneva, B. R., Videkov, V. H., Vrublevsky I., Study of thermal conductivity of nanoporous anodic alumina layer formed in sulphuric acid using steady-state heat flow technique (2017)
2475 Zahariev, A. S., Tzaneva, B. R., Girginov Ch.A., Andreev, S. K., Kinetics of reanodization of porous anodic oxide films on aluminium formed in pore-forming solutions of various acids (2017)
2476 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Improved Data Visualisation in the “e-Management” System (2009)
2477 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Ръководство за лабораторни упражнения по техника на повърхностния монтаж (2004)
2478 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Заимов К., Электонные протоколы в системе управления учебным процессом (2010)
2479 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Интернет электронные анкеты и проверка объективности результатов (2009)
2480 Nedelchev, M. N., Kolev, A. K., Synthesis of Planar Filters Using Defected Ground Structure Miniaturized Hairpin Resonators (2019)
2481 Незнакомова М. П., Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на влагопреноса на иглонабити прахови филтри (2018)
2482 Bankova A., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Mitov M., Mechanical stability of heat-treated nanoporous anodic alumina subjected to repetitive mechanical deformation (2018)
2483 Karagyozov, T.S., Tzaneva, B. R., Videkov, V. H., Contact Electrode Based on Nanowire Arrays on Conductive Substrate (2018)
2484 Ruskova, K. G., Pavlov, Ts., Tzaneva, B. R., Petkov, P. J., Electroless Copper Deposition for Antenna Applications (2018)
2485 Milusheva, V. S., Tzaneva, B. R., Karagyozov T., Videkov, V. H., Effect of treatment in copper (II) electrolyte on the structure of a copper/alumina nanocomposite (2018)
2486 Tzaneva, B. R., Todorov, G. D., Dimitrova, R. B., Chemical and electrochemical growth of HydroxyApatite on 3-D machined titanium alloy (2018)
2487 Салиев, Д. Н., МОДЕЛИРАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (2013)
2488 Iliev, I. T., Nikolov, G. T., Tabakov, S. D., Tzaneva, B. R., Experimental Investigation of Textile Planar Capacitive Sensors (2018)
2489 Mitov M., Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Bankova A., Popov Tsv., Oxidation of aluminum in a DC argon/oxygen plasma (2017)
2490 Банкова А., Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Митов М., Програмируема система за механични изпитвания на мембрани от наноструктуриран оксид (2015)
2491 Видеков, В. Х., Банкова А., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Чернякова K., Експериментални методи за изпитване на аноден Al2O3 на огъване (2015)
2492 Gerova, G. G., Spasov, I. G., Allison C. M., Steinbrück M., Modeling and simulation of the QUENCH 12 experiment with the RELAP/SCDAPSIM/MOD3.5 code (2018)
2493 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., T. Vladkova., C. Erfan., Plasma aided surface technology for modification of materials referred to fire protection. (2008)
2494 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrode configuration and non-uniform dielectric barrier discharge properties (2009)
2495 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Energy Characteristics and Parameters of Non-Uniform (Pin-to-Plate) Dielectric Barrier Discharge (2009)
2496 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Plasma aided flame retardation of wood, wooden products and cellulosic materials (2011)
2497 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Energy-Effective Plasma-Chemical Surface Modification of Polymers and Polymeric Materials at Atmospheric Pressure (2002)
2498 Nam N. T., Lien H. D., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., A numerical investigation of forest fires under winds (2002)
2499 Punov, P. B., Gechev, T., Mihalkov, S. L., Podevin, P., Barta, D., Experimental study of multiple pilot injection strategy in an automotive direct injection diesel engine (2018)
2500 Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И., Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 1. Физически и математически модел на течението (2007)