Оригинал (Original)
Автори: Р. Райчев., Марчева, Й. С.
Заглавие: Инхибитор за защита на стомана от корозионно напукване във фосфатни среди
Ключови думи: инхибитор, корозионно напукване, стомана, фосфатни среди

Библиография

  Издание

  Авторско свидетелство BG 94 976/ 1991, 1991, България,
  Autors: R. Raicheff., Marcheva, J. S.
  Title: Inhibitor for SCC protection of steel in phosphate media
  Keywords: inhibitor, SCC, steel, phosphate media

  References

   Issue

   Author sertificate BG 94 976, 1991, Bulgaria,

   Вид: патент/полезен модел