Оригинал (Original)
Автори: Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Стойнев Б.
Заглавие: Стенд за изследване на хидрообемна трансмисия
Ключови думи: хидростатична трансмисия, експериментално изследване

Абстракт: В тази статия са разгледани видовете лабораторни изследвания на хидростатичните трансмисии и основните принципи при разработване на изпитателни стендове за тази цел. Описан е изпитвателен стенд, изграден по схема с отворен контур, състоящ се от задвижващ електромотор, хидростатична трансмисия и натоварващо устройство - хидростатична помпа с регулируем клапан. Показани са и основните възможности на стенда за определяне на различните коефициенти на полезно действие на отделните елементи и на хидростатичното предаване като цяло.

Библиография

  1. Андреев, А. Ф., Л. В. Барташевич, Н. В. Богдан и др. под редакцией В. В. Гуськова, 1987, Гидро-пневмоавтоматика и гидропривод мобильных машин, Минск, Высшэйшая школа
  2. Пономаренко, Ю. Ф., 1969, Испытание гидропередач, Москва, Машиностроение
  3. Nonnenmacher, G., 1973, Das Anlaufverhalten von Hydromotoren. Diskussionsbeitrag zur Messung mit Bewertung des Anlaufverfahrens, Ö+P, том 5, стр. стр. 210÷214

Издание

Научно списание Селскостопанска техника 6-7/1993, том XXX, брой 6, стр. стр. 28÷31, 1993, България, София, Селскостопанска академия, ISSN 0037-1718

Издателските права се държат от Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov J. N., Gigov, B. I., Stoynev B.
Title: Test bench for examination of hydrostatic transmission
Keywords: Hydrostatic transmission, experimental testing

Abstract: The kids of laboratory investigation on hydrostatic transmissions and the main principles in building test benches for this purpose are reviewed in this paper. A Test bench built within an open loop has been described, consisting of a driving electric motor, hydrostatic transmissions and a leading device - a hydrostatic pump with adjustable valve. The main features of the bench in determining the various efficiency rates of the single members and of the hydrostatic transmission as a whole have also been shown.

References

  1. Андреев, А. Ф., Л. В. Барташевич, Н. В. Богдан и др. под редакцией В. В. Гуськова, 1987, Гидро-пневмоавтоматика и гидропривод мобильных машин, Минск, Высшэйшая школа
  2. Пономаренко, Ю. Ф., 1969, Испытание гидропередач, Москва, Машиностроение
  3. Nonnenmacher, G., 1973, Das Anlaufverhalten von Hydromotoren. Diskussionsbeitrag zur Messung mit Bewertung des Anlaufverfahrens, Ö+P, том 5, стр. стр. 210÷214

Issue

Scientific Magazine Agricultural Engineering 6-7/1993, vol. XXX, issue 6, pp. 28÷31, 1993, Bulgaria, Sofia, Agricultural Academy, ISSN 0037-1718

Copyright Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. РЖ ВИНИТИ 55 (MH15) 94.08-48.427 , ГРНТИ 55.03.47 , ВИНИТИ 551.03.47.29.47, http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01_agro/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MH_PRINT&P21DBN=MH&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=555&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE - 1994 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание