Оригинал (Original)
Автори: Парлапанов С. С., Гигов, Б. И.
Заглавие: Външни и универсални характеристики на хидрообемна трансмисия
Ключови думи: хидростатична трансмисия, експериментални криви

Абстракт: Определени са външните и универсални характеристики на хидростатично предаване и са описани начините за тяхното построяване. Показани са външни и универсални характеристики, построени по експериментални данни от тествана хидростатична трансмисия. Направени са и изводи за оптималните режими на изследваната трансмисия.

Библиография

  1. Пономаренко, Ю. Ф, 1969, Испытание гидропередач, Москва, Машиностроение
  2. Прокофьев В.Н, 1969, Аксиально-поршневой регулируемый гидропривод, Москва, Машиностроение

Издание

Научно списание Селскостопанска техника 6-7/1993, том XXX, стр. стр. 32÷34, 1993, България, София, Селскостопанска академия, ISSN 0037-1718

Издателските права се държат от Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Пълен текст на публикацията

Autors: Parlapanov S. S., Gigov, B. I.
Title: External and allround characteristics of a hydrostatic transmission
Keywords: hydrostatic transmission, experimental curves

Abstract: The external and universal characteristics of a hydrostatic transmission have been defined and the ways of constructing them have been described. External and universal characteristics are shown built according to experimental data from a bench tested hydrostatic transmission. Conclusions about the optimal regimes of the transmission have been drawn too.

References

  1. Пономаренко, Ю. Ф, 1969, Испытание гидропередач, Москва, Машиностроение
  2. Прокофьев В.Н, 1969, Аксиально-поршневой регулируемый гидропривод, Москва, Машиностроение

Issue

Scientific Magazine Agricultural Engineering 6-7/1993, vol. XXX, pp. 32÷34, 1993, Bulgaria, Sofia, Agricultural Academy, ISSN 0037-1718

Copyright Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. РЖ ВИНИТИ 55 (MH15) 94.08-48.359 , ГРНТИ 55.03.47 , ВИНИТИ 551.03.47.29.29 , http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01_agro/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MH_PRINT&P21DBN=MH&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=555&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE - 1994 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание