Оригинал (Original)
Автори: Димитров Й. Н., Парлапанов С. С., Гигов, Б. И.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по трактори
Ключови думи: трактори, пътни и лабораторни изпитвания

Абстракт: Ръководството е съставено в съответствие с утвърдената учебна програма по предмета "Проектиране и конструиране на трактора" и е предназначено за студентите от специалността "Каростроене и автотранспортна техника" при Технически университет - София, но може да се използва и от студентите от други специалности, изучаващи трактори, както и от специалистите, работещи в областта на производството, изпитването и експлоатацията на колесни и верижни трактори.

Библиография

 1. БДС 16522-86. Трактори и машини селскостопански. Работно място на оператора. Изисквания за обзорност и осветеност на работните зони., Д25
 2. Велев, Н. и к-в, 1983, Ръководство за упражнения по автомобили, трактори и кари, Русе, ВТУ "А. Кънчев"
 3. Вълчев, К. Е., 1979, Изпитване на автомобила, трактора и кара, София, Техника
 4. Гуськов, В. В. и к-в, 1981, Тракторы, част III, Минск, Вышэйшая школа
 5. Димитров, Й. Н., 1990, Проектиране и конструиране на трактора, София, Земиздат
 6. Инструкция по пользованию технический быстропишущий регистратор TSS-101, RFT, 1975.
 7. Кратък каталог, НИС при ВМЕИ-София, Лаборатория техзометрия, август 1970.
 8. Лихачёв, В. С, 1974, Изпытания тракторов, Москва, Машиностроение
 9. Скотников, В. А. и к-в, 1982, Проходимост машин, Минск, Наука и техника
 10. Славов, И., 1975, Първични преобразуватели, София, Техника
 11. Тракторы сельскохозяйствение, Методы и изпытаний, ГОСТ 7057-73, Москва
 12. Универсальные измерительные устройства UM 111, UM131, RFT, VEB Funkwerk, Dresden, 1975

Издание

Технически университет - София, стр. стр. 51, 1991, България, София, Печатна база на Технически университет - София, ISBN 954-438-008-6

Издателските права се държат от Технически университет - София

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov J. N., Parlapanov S. S., Gigov, B. I.
Title: Manual for laboratory exercises on tractors
Keywords: tractors, road and laboratory tests

Abstract: The manual is designed in accordance with the approved curriculum for the subject "Design and Construction of the Tractor" and is intended for the students of the specialty "Forklift construction and Motor Vehicle Equipment" at the Technical University of Sofia but can also be used by students from other specialties studying tractors as well as those specializing in the production, testing and operation of wheeled and chain tractors.

References

 1. БДС 16522-86. Трактори и машини селскостопански. Работно място на оператора. Изисквания за обзорност и осветеност на работните зони., Д25
 2. Велев, Н. и к-в, 1983, Ръководство за упражнения по автомобили, трактори и кари, Русе, ВТУ "А. Кънчев"
 3. Вълчев, К. Е., 1979, Изпитване на автомобила, трактора и кара, София, Техника
 4. Гуськов, В. В. и к-в, 1981, Тракторы, част III, Минск, Вышэйшая школа
 5. Димитров, Й. Н., 1990, Проектиране и конструиране на трактора, София, Земиздат
 6. Инструкция по пользованию технический быстропишущий регистратор TSS-101, RFT, 1975.
 7. Кратък каталог, НИС при ВМЕИ-София, Лаборатория техзометрия, август 1970.
 8. Лихачёв, В. С, 1974, Изпытания тракторов, Москва, Машиностроение
 9. Скотников, В. А. и к-в, 1982, Проходимост машин, Минск, Наука и техника
 10. Славов, И., 1975, Първични преобразуватели, София, Техника
 11. Тракторы сельскохозяйствение, Методы и изпытаний, ГОСТ 7057-73, Москва
 12. Универсальные измерительные устройства UM 111, UM131, RFT, VEB Funkwerk, Dresden, 1975

Issue

Technical University - Sofia, pp. 51, 1991, Bulgaria, Sofia, Printing base of the Technical University - Sofia, ISBN 954-438-008-6

Copyright Технически университет - София

Full text of the publication

Вид: ръководство