Оригинал (Original)
Автори: Лазов, Л. Д., Стойчев, Г. Б., Цонев, В. Ц.
Заглавие: Високотемпературни характеристики на български легирани стомани
Ключови думи: -

Библиография

  Издание

  Списание на Техническия университет в Пловдив „Фундаментални науки и приложения”, том 13, брой 8, стр. стр. 71-76, 2006, България, Пловдив, ТУ-Пловдив, ISSN 1310-8271
  Autors: Lazov, L. D., Stoychev, G. B., Tsonev, V. T.
  Title: High-temperature properties of Bulgarian alloy steels
  Keywords: high temperature experiments, finite element method

  References

   Issue

   Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, vol. 13, issue 8, pp. 71-76, 2006, Bulgaria, Plovdiv, TU-Plovdiv, ISSN 1310-8271

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание