Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Емоционалният труд в организациите: ползи и щети.
Ключови думи: емоционален труд, управление на емоциите, морални щети на ем

Абстракт: Целта на тази статия е да предложи концептуален анализ на емоционалния труд (работа) в перспективата на комуникациите в бизнес организациите. Обсъждат се разлики в смисъла на понятията труд и работа. Развива се интердисциплинен подход към емоционалния труд, теоретична рамка за осмислянето му на основата на идеи и резултати от обучение и консултиране в областта на бизнес етиката, организационната култура и организационната етика. Разглеждат се видове и признаци на емоционалния труд в контекста на управление на впечатляването. Съществено място е отделено на особените етични проблеми, произтичащи от принудата да изразяваш и контролираш чувствата си срещу заплащане. Анализират се основните морални щети на емоционалната работа и сред тях – емоционалното разделение на труда. Предлагат се тактики за справяне с тях. Изтъква се ролята на моралното въображение като фактор за етично поведение в организацията.

Библиография

  Издание

  Сп. Медии и обществени комуникации, брой 22, стр. стр. 18, 2015, България, София, УНСС Издателски комплекс, ISBN 2008- 1314-362X
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Emotional work in organizations: benefits and damages
  Keywords: emotional labor, management of emotions, moral damages of emotional labor, moral imagination

  Abstract: The purpose of this paper is to propose conceptual analysis of emotional work (labor) in the perspective of communications in business organizations. Meanings and terminological differences between labor and work are discussed.Results from teaching and consulting business ethics, organizational culture and organizational ethics are used to define theoretical framework for an interdisciplinary approach to emotional labor. Different forms of emotional labor in the context of impression management are specified. The fact, that control of feelings is done for pay puts a special set of ethical issues on emotional work. Main moral damages of emotional work are considered, in particular – emotional division of labor. Tactics to deal with moral damages are discussed. The role of moral imagination as afactor for ethical behavior in the organization is emphasized.

  References

   Issue

   Media and public communication, issue 22, pp. 18, 2015, Bulgaria, Sofia, UNSS Publishing complex, ISBN 2008- 1314-362X

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar