Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Al-Ghamdi AA., Al-Solamy FR., Dishovsky N., Nickolov R., Malinova P., Mihaylov M., Ruskova, K. G.
Title: Preparation and Characterization of Natural Rubber Composites Comprising Activated Carbon/in situ Synthesized Magnetite Hybrid Fillers
Keywords: activated carbon, natural rubber, magnetite, hibrid fillers

References

    Issue
    Journal of Rubber Research, vol. 21, issue 2, pp. 94-118, 2018, Malaysia, ISSN 1511-1768

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, индексирана в Scopus

    Въведена от: гл. ас. д-р Камелия Георгиева Рускова