Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Пенкова И.
Заглавие: Изследване на транспортното натоварване на многоклонно градско кръстовище
Ключови думи: трафик, транспортни потоци, интензивност, транспортно натова

Абстракт: Обект на изследване е кръстовището между булевардите „Патриарх Евтимий”, „Ген. Михаил Д. Скобелев”, „Христо Ботев” и „Прага”, известно с наименованието си „Петте кьошета”. То е петклонно и е едно най-натоварените кръстовища в централната градска част на гр. София.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2013, стр. стр. 107-110, 2013, България, София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N., Madjarski, E. M., Mladenov, G. D., Penkova I.
  Title: SURVEY OF THE TRAFFIC LOAD OF MULTICLONE URBAN INTERSECTION
  Keywords: traffic, traffic flows, intensity, traffic load

  Abstract: The subject of the study is the intersection between Patriarch Evtimii boulevards, Gen. Mikhail D. Skobelev "," Hristo Botev "and" Praga ", known by its name" Pette Kioshets ". It is a block and is one of the busiest intersections in the central city part of Sofia.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, Bul Trans-2013, pp. 107-110, 2013, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание