Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРАФИКА И ПРЕВОЗИТЕ
Ключови думи: ръководство, трафик, автомобилни превози

Абстракт: Ръководството е съставено в съответствие с утвърдената учебна програма по дисциплината „Моделиране и анализ на трафика и превозите”, която е задължително избираема за студентите от специалност „Технология и управление на транспорта”, обучаващи се в ОКС „магистър” по магистърска програма „Технология и организация на автомобилния транспорт” в Техническия университет – София. Пособието може да бъде използвано и от студенти от други специалности, които изучават дисциплини, свързани с теорията на транспортните потоци, организацията и безопасността на автомобилното движение, както и от специалисти, работещи в тази област.

Библиография

  Издание

  ПЪРВО, 2016, България, София, Издателство на Технически университет - София, ISBN 978-619-167-211-0
  Autors: Madjarski, E. M., Saliev, D. N., Mladenov, G. D.
  Title: Laboratory Guide on MODELING AND ANALYSIS OF TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT
  Keywords: manual, traffic, road transport

  Abstract: The manual is compiled in accordance with the approved curriculum for the subject "Modeling and Analysis of Traffic and Transport", which is compulsory for the students of the specialty "Transport Technology and Management", trained in the Master degree in "Technology and organization of road transport" at the Technical University of Sofia. The tool can also be used by students from other specialties who study subjects related to the theory of transport flows, the organization and safety of traffic, as well as by specialists working in this field.

  References

   Issue

   First, 2016, Bulgaria, Ruse, Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-211-0

   Вид: ръководство