Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S.
Title: Еlectrodeposition and structure of Cо coatings (CoCu, NiCo and CoNiCu) in potentiostatic and pulse potential modes
Keywords: constant and pulse potential modes, nano-structured alloys, morphology, phase composition

References

    Issue
    Bulgarian Chemical Communications, vol. 45, pp. 57-63, 2013, Bulgaria, БАН, ISBN ISSN: 0324-1130

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева