Оригинал (Original)
Автори: Астинов, И. Л., Маджарски, Е. М., Стоядинов С., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Ковачев, К. О., Филева П.
Заглавие: Изследване и подобряване на пропусквателната способност на кръстовища в градски условия
Ключови думи: транспортни птоци, пропускателна спсобност

Абстракт: В рамките на договор №102НИ172-5, финансиран от вътрешния конкурс на ТУ-София, бяха разработени и верифицирани параметризирани модели на типови кръстовища (1, 2, 3). След успешно приключила верификация последната фаза от разработката на проекта включва анализ и подобряване на пропускателната способност на реално кръстовище в градски условия. Статията представя извършените в тази насока дейности и полуените резултати.

Библиография

  Издание

  Автоматика и информатика, брой 3, стр. стр. 62-65, 2011, България, София, ISSN 0861-7562

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Astinov, I. L., Madjarski, E. M., Stoiadinov S., Saliev, D. N., Mladenov, G. D., Kovachev, K. O., Fileva P.
  Title: Investigation and improvement of junction capacity at city junctions
  Keywords: transport paths, junction capacity

  Abstract: In the frame of Contract №102N172-5, financed by the internal competition of TU-Sofia, parameterized models of type intersections (1, 2, 3) were developed and verified. After successfully completed verification, the final phase of the project development involves analyzing and improving the throughput of a real junction in urban environments. The article presents the activities carried out in this direction and the results obtained.

  References

   Issue

   Automation and Informatics, issue 3, pp. 62-65, 2011, Bulgaria, Sofia, ISSN 0861-7562

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Стоянов П., Костадинов С., 59-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III", Русе, Ноември 2020 г., ISSN Print: 1311-3321, ISSN Web: 2603-4123, стр. 171-176 - 2020 - в български издания

   Вид: статия в списание