9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2751 Nikolov, N. D., Lazov, L. D., Numerical analyses of the feeder number influence on the residual stress in a steel casting (2009)
2752 Борисов, Б. А., Модел на двуосен автомобил при спиране с антиблокираща система (1991)
2753 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Лазов, Л. Д., Георгиев, В., Проектиране на нагревателен модул за изпитване на материалите при продължително въздействие на високи температури (2009)
2754 Slavkova, M. D., Slavkova, M. D., Error of Current Transformers with a Half-Wave Rectified Primary Current with an Active-Inductive Load (2004)
2755 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Ivanov, I. G., L. Veleva., Plasma-aided flame retardation of mahogany caoba (swietenia macrophylla) wood (2013)
2756 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Investigation on dielectric barrier discharge surface functionalization by XPS-analysis (2013)
2757 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Investigation on plasma aided flame retardation of tzalam wood (lysiloma bahamensis) by XPS-analysis (2013)
2758 Николов, Н. Д., Лазов, Л. Д., Пресмятане и анализ на остатъчните напрежения и деформации в лята греда за заден мост на товарен автомобил (2009)
2759 Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изследване влиянието на вихровите токове при импулсно намагнитване на системи с постоянни магнити. (2012)
2760 Tsonev, V. T., Nikolov, N. D., Experimental study on heating device for testing materials, intended for a long work at increased temperatures (2009)
2761 Stoynova, A. V., Marcheva, Y. S., Bonev, B. B., Loukaycheva, M. H., Dimova, B. D., Thermal Behavior study of corroded magnesium alloys used in electronic devices (2017)
2762 Anchev, H. M., A. Andonov., Milanov, K. G., Management system of charging ultracapacitors from a photovoltaic module–computer research (2017)
2763 Николов, Н. Д., Числено изследване на влиянието, което оказва леяковата система върху остатъчните напрежения в масивна стоманена отливка (2010)
2764 Anchev, M. H., Mintchev, M. S., Milanov, K. G., A Synchronizing Device for Power Electronic Converters. (2015)
2765 Milanov, K. G., Mintchev, M. S., Antchev, H. M., Design and Investigation of High Voltage Isolated Silicon-Controlled Rectifier (SCR) Gate Driver (2015)
2766 Николов, Н. Д., Влияние на някои технологични фактори върху остатъчните напрежения в лята греда за заден мост на товарен автомобил (2010)
2767 Tsonev, V. T., Nikolov, N. D., Defining the Larson-Miler parameter for a new alloy steel (2010)
2768 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Лазов, Л. Д., Управление на стенд за изпитване на материалите при високи температури (2010,2010)
2769 Цонев, В. Ц., Димова, Б. Д., Николов, Н. Д., Критерии за оценка на поведението на материали, работещи при високи температури и променливо натоварване (2010)
2770 Tsaneva, B. R., Fachikov L.B., Marcheva, Y. S., Lukajcheva, M. H., Kostadinov, B. D., Corrosion of chromium-manganese-nitrogen steels in chloride media (2007)
2771 Tsonev, V. T., Determination of the thermal expansion coefficient for a new type alloy steal (2014)
2772 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Справочник по съпротивление на материалите (2013)
2773 Чалъкова, Е. Д., Виртуален анализ на технологичността на лопаткови помпи (2014)
2774 Slavov, T. N., Kralev, J. K., Christov N., Petkov, P. H., Control of two-wheeled robot with LQG regulator and H-infinity observer (2016)
2775 R. Raicheff., R. Slavov., Marcheva, J. S., On the effect of the thickness of the FeSn2 layer on the corrosion resistance of electrolytically tin-plated sheet steel (1985)
2776 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Дамянов, Б. А., СЪВРЕМЕННИ ДОБАВКИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ДВИГАТЕЛНИТЕ МАСЛА (2005)
2777 Р. Райчев., Марчева, Й. С., Oб ингибиторных свойствах меркаптобензотиазола при кислотной коррозии стали (1986)
2778 Nikolov, N. D., Chankov, E. S., Strength of materials handbook (2013)
2779 Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Цонев, В. Ц., Екстензометър за високи температури (2007)
2780 Велков, К. Х., Цветков, П. М., Кръстев, О. М., ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ВЛАКОВИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ, ПРОВЕЖДАНИ ЧРЕЗ СИМУЛАЦИЯ НА СТЕНД ЗА ГАЗО-ДИНАМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (2005)
2781 Николов, Н. Д., Борисов, Б. А., Кузманов, Н. И., Създаване на стенд за изпитване на материали при чисто усукване, предназначен за лабораторни упражнения (2015)
2782 Николов, Н. Д., Борисов, Б. А., Методика за работа с новосъздаден стенд за изпитване на материали при чисто усукване (2015)
2783 Николов, Н. Д., Съпротивление на материалите (2017)
2784 Nikolov, N. D., Sinapov, P. V., Determination of the internal resistance of a hammer drill chisel (2018)
2785 Кузманов, Н. И., Проблеми свързани с компютърното моделиране на образуването на остатъчни напрежения в стоманени отливки (2012)
2786 Todorova, G. N., Dikov, V. K., RELIABILITY OF THE FEM CALCULATIONS OF THE FRACTURE MECHANICS PARAMETERS (2009)
2787 Богев, В. Й., Василев, В. А., Разработване на софтуер за кръгломерни измервания (2010)
2788 Радев, Х. К., Богев, В. Й., Василев, В. А., Неопределенность оценок отклонений формы геометрических элементов (2011)
2789 Todorova, G. N., Dikov, V. K., AUTOMATION AND EVALUATION OF THE UNCERTAINTY IN THE COORDINATE-GRID METHOD (2013)
2790 Димова, Б. Д., Дълготрайност на магнезиеви сплави при променливо натоварване и концентрация на напреженията (2009)
2791 Соколов, Е. Е., Критерии за избор на материали, технология и термообработка за изработване на зъбни колела. Международна конференция (2015)
2792 Соколов, Е. Е., Класификация на процесите при формоване на прахови материали и заготовки с машиностроително предназначение (2005)
2793 Соколов, Е. Е., Аналитичен модел за изследване на трептенията в зъбното зацепване на двойка цилиндрични зъбни колела от автомобилна предавателна кутия (2015)
2794 Павлов, Н. Л., Кунчев, Л. П., Механо-математично моделиране на независимо раменно окачване (2009)
2795 Соколов, Е. Е., Оценка на силовите параметри при получаване на зъбни колела от прахови материали (2006)
2796 Василев, В. А., Измерение отклонения от параллельности и прямолинейности траектории перемещения суппорта относительно оси вращения крупногабаритнх металлорежущих станков (2013)
2797 Соколов, Е. Е., Оценка на качеството на зъбни колела получавани от прахови материали (2006)
2798 Павлов, Н. Л., Яначков, Г. М., Kонструктивен обзор на окачванията на съвременните леки автомобили (2010)
2799 Василев, В. А., Дюкенджиев, Г. К., Относно измерването на отклоненията на формата и разположението на повърхнините и осите на голямогабаритни валове (2014)
2800 Павлов, Н. Л., Активни напречни стабилизатори и избор на управляващи параметри за тях (2011)