9095

Публикации
Publications

1403

Автори
Autors

9096

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2551 Lacour, S., Podevin, P., Punov, P. B., Fuels saving using direct adiabatic cooling instead conventional air conditioning for a tractor cabin (2015)
2552 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., Анализ на съществуващите методи за моделиране на бримкова структура (2007)
2553 Podevin, P., Perilhon, C., Danlos, A., Punov, P. B., Hussain, N., Wagner, M., Massouh, F., Mansila, R., Effect of water injection at inlet of turbocharger on compressor performances (2015)
2554 Кенарова, А., Георгиев, К. К., Микробиология и биохимия на метанообразуването (2007)
2555 Punov, P. B., Experimental study of exhaust gas parameters on a diesel engine in stationary operating mode (2016)
2556 Punov, P. B., Comparative analysis of Rankine cycle and Organic rankine cycle for waste heat recovery in internal combustion engine (2016)
2557 Салиев, Д. Н., Анализ на програмното осигуряване за моделиране на пътното движение (2006)
2558 Салиев, Д. Н., Алгоритъм за изследване на транспортните потоци от един наблюдател (2007)
2559 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Павлов А. И., Оптимизиране на времената на фазите на сложно кръстовище в гр. София (2008)
2560 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Василев Д., Подобряване на условията на движение на автомобилните потоци чрез замяна на трамваите с тролейбуси по маршрут в град София (2008)
2561 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Станев Г., Оптимизиране на движението на светлинно регулирано кръстовище с голямо транспортно натоварване (2009)
2562 Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Драганов Д., Изследване и анализ на транспортните потоци на сложно кръгово кръстовище (2009)
2563 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Маркова В., Определяне продължителността на цикъла и времената на фазите при работа на светофарната уредба през летния сезон (2009)
2564 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Пашкулски Г., Изследване на скоростите на автомобилното движение в град София (2009)
2565 Салиев, Д. Н., Асенов П., Изследване и анализ на трудовите пътувания в направлението Перник – София (2009)
2566 Danel, Q., Perilhon, C., Lacour, S., Punov, P. B., Danlos, A., Waste heat recovery applied to a tractor engine (2015)
2567 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Андрецудис П., Анализ на състава на транспортните потоци на основни пътни артерии на град София (2009)
2568 Салиев, Д. Н., Алгоритъм за оптимизация на фазите и цикъла на светлинно регулирани кръстовища при промяна на параметрите, определящи тяхната продължителност (2010)
2569 Punov, P. B., Milkov, N. V., Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Evtimov, T. P., Optimization of automotive Rankine cycle waste heat recovery under various engine operating condition (2017)
2570 Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Стоянов Д., Изследване и анализ на транспортните потоци на кръговото движение на Руски паметник в гр. София (2010)
2571 Punov, P. B., Clenci, A., Chiriac, R., Danel, Q., Descombes, G., Progress in high performance, low emissions, and exergy recovery in internal combustion engines (2017)
2572 Milkov, N. V., Danel, Q., Punov, P. B., Perilhon, C., Podevin, P., Evtimov, T. P., Experimental study on Rankine cycle evaporator efficiency intended for exhaust waste heat recovery of a diesel engine (2017)
2573 Dobrev, I., Massouh, F., Danlos, A., Todorov, M. D., Punov, P. B., Experimental and numerical study of the flow field around a small car (2017)
2574 Podevin, P., Danlos, A., Deligant, M., Punov, P. B., Clenci, A., De La Bourdonnaye, G., Automotive compressor: Effect of an electric throttle in the upstream circuit on the surge limit (2018)
2575 Сотирова, Д. В., Бизнес етиката в университета и извън него: постижения и възможности (2018)
2576 Софронова, Д. А., Сравнение на аналитични модели за описване механичното поведение на напречно плетена структура като нелинеен хипереластичен материал (2011)
2577 Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Янева В., Изследване скоростите на движение и престоите в гр. София (2011)
2578 Астинов, И. Л., Маджарски, Е. М., Стоядинов С., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Ковачев, К. О., Филева П., Изследване и подобряване на пропусквателната способност на кръстовища в градски условия (2011)
2579 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Чилингирова М., Анализ на интензивността на транспортните потоци на кръстовище на две нива в гр. София (2013)
2580 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Пенкова И., Изследване на транспортното натоварване на многоклонно градско кръстовище (2013)
2581 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Цанов Р., Оптимизация на времената на фазите за триклонно кръстовище в жк. „Дървеница” (2013)
2582 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Драголов В., Оптимално решение за времената на светлинните сигнали на четириклонно кръстовище (2013)
2583 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Стойнев Б., Стенд за изследване на хидрообемна трансмисия (1993)
2584 Toshkov, E. T., In-situ measurements of ground thermal properties around borehole heat exchangers in Plovdiv, Bulgaria (2016)
2585 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Lydia Kostova., Todorka Vladkova., Chen Erfan., Thermal analysis methods for evaluation of plasma aided wood impregnation on pyrolysis (2008)
2586 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Diagnostic of low-temperature air Plasma at atmospheric pressure by electrical characteristics (2009)
2587 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Investigation on atmospheric technological plasma and wood surface interactions by XPS analysis (2009)
2588 Тодорова, Г. Н., Експериментално определяне на коефициента на интензивност на напреженията (2016)
2589 Тодорова, Г. Н., Програмна система за обработка на цифрови изображения за получаване на полето на равнинно преместване (2015)
2590 Тодорова, Г. Н., Определяне на полетата на преместване посредством автоматизиран метод на координатните мрежи (2015)
2591 Сотирова, Д. В., Етично поведение и време: феноменът етически мираж. (2012)
2592 Сотирова, Д. В., Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти. (2013)
2593 Сотирова, Д. В., Емоционалният труд в организациите: ползи и щети. (2015)
2594 Sotirova, D. V., Moral domain and cultural differences in cross‐cultural ethics. (2015)
2595 П. Динев., Николова, Д. Н., И. Аврамова., Електродни конфигурации на бариерен разряд и ефект на повърхностно хи-мично активиране (2009)
2596 Al-Ghamdi AA., Al-Solamy FR., Dishovsky N., Nickolov R., Malinova P., Mihaylov M., Ruskova, K. G., Preparation and Characterization of Natural Rubber Composites Comprising Activated Carbon/in situ Synthesized Magnetite Hybrid Fillers (2018)
2597 Р. Райчев., Марчева, Й. С., Инхибитор за защита на стомана от корозионно напукване във фосфатни среди (1991)
2598 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects (2009)
2599 Petrova P., Ivanov P., Marcheva, Y. S., Tomova R., Estimation of energy levels of new Iridium cyclometalated complexes via cyclic voltammetry (2013)
2600 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrode configurations and non-uniform dielectric barrier discharge properties (2009)