8345

Публикации
Publications

1358

Автори
Autors

8346

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2551 Салиев, Д. Н., Алгоритъм за изследване на транспортните потоци от един наблюдател (2007)
2552 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Павлов А. И., Оптимизиране на времената на фазите на сложно кръстовище в гр. София (2008)
2553 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Василев Д., Подобряване на условията на движение на автомобилните потоци чрез замяна на трамваите с тролейбуси по маршрут в град София (2008)
2554 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Станев Г., Оптимизиране на движението на светлинно регулирано кръстовище с голямо транспортно натоварване (2009)
2555 Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Драганов Д., Изследване и анализ на транспортните потоци на сложно кръгово кръстовище (2009)
2556 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Маркова В., Определяне продължителността на цикъла и времената на фазите при работа на светофарната уредба през летния сезон (2009)
2557 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Пашкулски Г., Изследване на скоростите на автомобилното движение в град София (2009)
2558 Салиев, Д. Н., Асенов П., Изследване и анализ на трудовите пътувания в направлението Перник – София (2009)
2559 Danel, Q., Perilhon, C., Lacour, S., Punov, P. B., Danlos, A., Waste heat recovery applied to a tractor engine (2015)
2560 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Андрецудис П., Анализ на състава на транспортните потоци на основни пътни артерии на град София (2009)
2561 Салиев, Д. Н., Алгоритъм за оптимизация на фазите и цикъла на светлинно регулирани кръстовища при промяна на параметрите, определящи тяхната продължителност (2010)
2562 Punov, P. B., Milkov, N. V., Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Evtimov, T. P., Optimization of automotive Rankine cycle waste heat recovery under various engine operating condition (2017)
2563 Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Стоянов Д., Изследване и анализ на транспортните потоци на кръговото движение на Руски паметник в гр. София (2010)
2564 Punov, P. B., Clenci, A., Chiriac, R., Danel, Q., Descombes, G., Progress in high performance, low emissions, and exergy recovery in internal combustion engines (2017)
2565 Milkov, N. V., Danel, Q., Punov, P. B., Perilhon, C., Podevin, P., Evtimov, T. P., Experimental study on Rankine cycle evaporator efficiency intended for exhaust waste heat recovery of a diesel engine (2017)
2566 Dobrev, I., Massouh, F., Danlos, A., Todorov, M. D., Punov, P. B., Experimental and numerical study of the flow field around a small car (2017)
2567 Podevin, P., Danlos, A., Deligant, M., Punov, P. B., Clenci, A., De La Bourdonnaye, G., Automotive compressor: Effect of an electric throttle in the upstream circuit on the surge limit (2018)
2568 Сотирова, Д. В., Бизнес етиката в университета и извън него: постижения и възможности (2018)
2569 Софронова, Д. А., Сравнение на аналитични модели за описване механичното поведение на напречно плетена структура като нелинеен хипереластичен материал (2011)
2570 Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Янева В., Изследване скоростите на движение и престоите в гр. София (2011)
2571 Астинов, И. Л., Маджарски, Е. М., Стоядинов С., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Ковачев, К. О., Филева П., Изследване и подобряване на пропусквателната способност на кръстовища в градски условия (2011)
2572 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Чилингирова М., Анализ на интензивността на транспортните потоци на кръстовище на две нива в гр. София (2013)
2573 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Пенкова И., Изследване на транспортното натоварване на многоклонно градско кръстовище (2013)
2574 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Цанов Р., Оптимизация на времената на фазите за триклонно кръстовище в жк. „Дървеница” (2013)
2575 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Драголов В., Оптимално решение за времената на светлинните сигнали на четириклонно кръстовище (2013)
2576 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Стойнев Б., Стенд за изследване на хидрообемна трансмисия (1993)
2577 Toshkov, E. T., In-situ measurements of ground thermal properties around borehole heat exchangers in Plovdiv, Bulgaria (2016)
2578 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Lydia Kostova., Todorka Vladkova., Chen Erfan., Thermal analysis methods for evaluation of plasma aided wood impregnation on pyrolysis (2008)
2579 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Diagnostic of low-temperature air Plasma at atmospheric pressure by electrical characteristics (2009)
2580 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Investigation on atmospheric technological plasma and wood surface interactions by XPS analysis (2009)
2581 Тодорова, Г. Н., Експериментално определяне на коефициента на интензивност на напреженията (2016)
2582 Тодорова, Г. Н., Програмна система за обработка на цифрови изображения за получаване на полето на равнинно преместване (2015)
2583 Тодорова, Г. Н., Определяне на полетата на преместване посредством автоматизиран метод на координатните мрежи (2015)
2584 Сотирова, Д. В., Етично поведение и време: феноменът етически мираж. (2012)
2585 Сотирова, Д. В., Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти. (2013)
2586 Сотирова, Д. В., Емоционалният труд в организациите: ползи и щети. (2015)
2587 Sotirova, D. V., Moral domain and cultural differences in cross‐cultural ethics. (2015)
2588 П. Динев., Николова, Д. Н., И. Аврамова., Електродни конфигурации на бариерен разряд и ефект на повърхностно хи-мично активиране (2009)
2589 Al-Ghamdi AA., Al-Solamy FR., Dishovsky N., Nickolov R., Malinova P., Mihaylov M., Ruskova, K. G., Preparation and Characterization of Natural Rubber Composites Comprising Activated Carbon/in situ Synthesized Magnetite Hybrid Fillers (2018)
2590 Р. Райчев., Марчева, Й. С., Инхибитор за защита на стомана от корозионно напукване във фосфатни среди (1991)
2591 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects (2009)
2592 Petrova P., Ivanov P., Marcheva, Y. S., Tomova R., Estimation of energy levels of new Iridium cyclometalated complexes via cyclic voltammetry (2013)
2593 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrode configurations and non-uniform dielectric barrier discharge properties (2009)
2594 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., Еlectrodeposition and structure of Cо coatings (CoCu, NiCo and CoNiCu) in potentiostatic and pulse potential modes (2013)
2595 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Volt-ampere characteristics of air pressure dielectric microdischarge at applied constant magnetic field (2010)
2596 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Stationary and pulse electrodeposition of CoNi and CoNiCu coatings (2013)
2597 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Technological characteristic of magnetostimulated dielectric barrier discharge (2010)
2598 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Еlectrodeposition of NiCо alloy on chemically oxidized aluminium (2015)
2599 Dineff, P. D., T. Vladkova., Gospodinova, D. N., I. Keranov., Plasma immersed ion beam etching and fictionalization of polydimethylsiloxane surfaces (2010)
2600 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., Effect of saccharine on the properties of Ni-Co alloy coatings deposited in citrate electrolytes (2016)