9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2551 Punov, P. B., Evtimov, T. P., A modern approach for modeling the combustion process in direct injection diesel engines (2015)
2552 A. Karantonis., Marcheva, Y. S., L. G. Ghivalos., N. Kouloumbi., Static and dynamic phenomena during the electrodissolution of steel in aqueous NaCl solutions (2006)
2553 Punov, P. B., Evtimov, T. P., Combustion optimization in a modern diesel engine by means of pre-injection strategy (2015)
2554 Георгиев, К. К., Кенарова, А.Е., Димитрова, Д., Анаеробна ферментация - от теория към практика (2009)
2555 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., Определяне началните параметри за двумерни физико-механични изпитвания на еднолицеви напречно плетени платове (2008)
2556 Lacour, S., Podevin, P., Punov, P. B., Fuels saving using direct adiabatic cooling instead conventional air conditioning for a tractor cabin (2015)
2557 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., Анализ на съществуващите методи за моделиране на бримкова структура (2007)
2558 Podevin, P., Perilhon, C., Danlos, A., Punov, P. B., Hussain, N., Wagner, M., Massouh, F., Mansila, R., Effect of water injection at inlet of turbocharger on compressor performances (2015)
2559 Кенарова, А., Георгиев, К. К., Микробиология и биохимия на метанообразуването (2007)
2560 Punov, P. B., Experimental study of exhaust gas parameters on a diesel engine in stationary operating mode (2016)
2561 Punov, P. B., Comparative analysis of Rankine cycle and Organic rankine cycle for waste heat recovery in internal combustion engine (2016)
2562 Салиев, Д. Н., Анализ на програмното осигуряване за моделиране на пътното движение (2006)
2563 Салиев, Д. Н., Алгоритъм за изследване на транспортните потоци от един наблюдател (2007)
2564 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Павлов А. И., Оптимизиране на времената на фазите на сложно кръстовище в гр. София (2008)
2565 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Василев Д., Подобряване на условията на движение на автомобилните потоци чрез замяна на трамваите с тролейбуси по маршрут в град София (2008)
2566 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Станев Г., Оптимизиране на движението на светлинно регулирано кръстовище с голямо транспортно натоварване (2009)
2567 Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Драганов Д., Изследване и анализ на транспортните потоци на сложно кръгово кръстовище (2009)
2568 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Маркова В., Определяне продължителността на цикъла и времената на фазите при работа на светофарната уредба през летния сезон (2009)
2569 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Пашкулски Г., Изследване на скоростите на автомобилното движение в град София (2009)
2570 Салиев, Д. Н., Асенов П., Изследване и анализ на трудовите пътувания в направлението Перник – София (2009)
2571 Danel, Q., Perilhon, C., Lacour, S., Punov, P. B., Danlos, A., Waste heat recovery applied to a tractor engine (2015)
2572 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Андрецудис П., Анализ на състава на транспортните потоци на основни пътни артерии на град София (2009)
2573 Салиев, Д. Н., Алгоритъм за оптимизация на фазите и цикъла на светлинно регулирани кръстовища при промяна на параметрите, определящи тяхната продължителност (2010)
2574 Punov, P. B., Milkov, N. V., Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Evtimov, T. P., Optimization of automotive Rankine cycle waste heat recovery under various engine operating condition (2017)
2575 Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Стоянов Д., Изследване и анализ на транспортните потоци на кръговото движение на Руски паметник в гр. София (2010)
2576 Punov, P. B., Clenci, A., Chiriac, R., Danel, Q., Descombes, G., Progress in high performance, low emissions, and exergy recovery in internal combustion engines (2017)
2577 Milkov, N. V., Danel, Q., Punov, P. B., Perilhon, C., Podevin, P., Evtimov, T. P., Experimental study on Rankine cycle evaporator efficiency intended for exhaust waste heat recovery of a diesel engine (2017)
2578 Dobrev, I., Massouh, F., Danlos, A., Todorov, M. D., Punov, P. B., Experimental and numerical study of the flow field around a small car (2017)
2579 Podevin, P., Danlos, A., Deligant, M., Punov, P. B., Clenci, A., De La Bourdonnaye, G., Automotive compressor: Effect of an electric throttle in the upstream circuit on the surge limit (2018)
2580 Сотирова, Д. В., Бизнес етиката в университета и извън него: постижения и възможности (2018)
2581 Софронова, Д. А., Сравнение на аналитични модели за описване механичното поведение на напречно плетена структура като нелинеен хипереластичен материал (2011)
2582 Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Янева В., Изследване скоростите на движение и престоите в гр. София (2011)
2583 Астинов, И. Л., Маджарски, Е. М., Стоядинов С., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Ковачев, К. О., Филева П., Изследване и подобряване на пропусквателната способност на кръстовища в градски условия (2011)
2584 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Чилингирова М., Анализ на интензивността на транспортните потоци на кръстовище на две нива в гр. София (2013)
2585 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Пенкова И., Изследване на транспортното натоварване на многоклонно градско кръстовище (2013)
2586 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Цанов Р., Оптимизация на времената на фазите за триклонно кръстовище в жк. „Дървеница” (2013)
2587 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Драголов В., Оптимално решение за времената на светлинните сигнали на четириклонно кръстовище (2013)
2588 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Стойнев Б., Стенд за изследване на хидрообемна трансмисия (1993)
2589 Toshkov, E. T., In-situ measurements of ground thermal properties around borehole heat exchangers in Plovdiv, Bulgaria (2016)
2590 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Lydia Kostova., Todorka Vladkova., Chen Erfan., Thermal analysis methods for evaluation of plasma aided wood impregnation on pyrolysis (2008)
2591 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Diagnostic of low-temperature air Plasma at atmospheric pressure by electrical characteristics (2009)
2592 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Investigation on atmospheric technological plasma and wood surface interactions by XPS analysis (2009)
2593 Тодорова, Г. Н., Експериментално определяне на коефициента на интензивност на напреженията (2016)
2594 Тодорова, Г. Н., Програмна система за обработка на цифрови изображения за получаване на полето на равнинно преместване (2015)
2595 Тодорова, Г. Н., Определяне на полетата на преместване посредством автоматизиран метод на координатните мрежи (2015)
2596 Сотирова, Д. В., Етично поведение и време: феноменът етически мираж. (2012)
2597 Сотирова, Д. В., Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти. (2013)
2598 Сотирова, Д. В., Емоционалният труд в организациите: ползи и щети. (2015)
2599 Sotirova, D. V., Moral domain and cultural differences in cross‐cultural ethics. (2015)
2600 П. Динев., Николова, Д. Н., И. Аврамова., Електродни конфигурации на бариерен разряд и ефект на повърхностно хи-мично активиране (2009)