Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Стоянов Д.
Заглавие: Изследване и анализ на транспортните потоци на кръговото движение на Руски паметник в гр. София
Ключови думи: транспортни потоци, време за чакане на кръстовище, оптимизир

Абстракт: Основна тема засегната в доклада: изучаване на транспортните потоци по източник и цел на кръговото движение на Руски паметник в град София.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2010, стр. стр. 309-312, 2010, България, Созопол, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Madjarski, E. M., Mladenov, G. D., Saliev, D. N., Damianov, I. S., Stoianov D.
  Title: STUDY AND ANALYSIS OF TRAFFIC FLOWS IN ROUNDABOUT OF THE RUSKI PAMETNIK IN SOFIA
  Keywords: traffic flows, junction time, optimization of light-cycle cycle time

  Abstract: Main topic covered in the report: study of transport flows by source and purpose of the circular movement of Russian monument in Sofia.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, Bul Trans-2010, pp. 309-312, 2010, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание