Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: K. Ignatova., Marcheva, Y. S.
Title: Stationary and pulse electrodeposition of CoNi and CoNiCu coatings
Keywords: alloy electrodeposition, pulse potential mode, voltammetry, morphology, elemental and phase composition

References

    Issue
    Journal of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 48, issue 3, pp. 308-315, 2013, Bulgaria, ХТМУ, ISBN ISSN 1314-7471

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева