11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2501 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Интернет электронные анкеты и проверка объективности результатов (2009)
2502 Nedelchev, M. N., Kolev, A. K., Synthesis of Planar Filters Using Defected Ground Structure Miniaturized Hairpin Resonators (2019)
2503 Незнакомова М. П., Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на влагопреноса на иглонабити прахови филтри (2018)
2504 Bankova A., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Mitov M., Mechanical stability of heat-treated nanoporous anodic alumina subjected to repetitive mechanical deformation (2018)
2505 Karagyozov, T.S., Tzaneva, B. R., Videkov, V. H., Contact Electrode Based on Nanowire Arrays on Conductive Substrate (2018)
2506 Ruskova, K. G., Pavlov, Ts., Tzaneva, B. R., Petkov, P. J., Electroless Copper Deposition for Antenna Applications (2018)
2507 Milusheva, V. S., Tzaneva, B. R., Karagyozov T., Videkov, V. H., Effect of treatment in copper (II) electrolyte on the structure of a copper/alumina nanocomposite (2018)
2508 Tzaneva, B. R., Todorov, G. D., Dimitrova, R. B., Chemical and electrochemical growth of HydroxyApatite on 3-D machined titanium alloy (2018)
2509 Салиев, Д. Н., МОДЕЛИРАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (2013)
2510 Iliev, I. T., Nikolov, G. T., Tabakov, S. D., Tzaneva, B. R., Experimental Investigation of Textile Planar Capacitive Sensors (2018)
2511 Mitov M., Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Bankova A., Popov Tsv., Oxidation of aluminum in a DC argon/oxygen plasma (2017)
2512 Банкова А., Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Митов М., Програмируема система за механични изпитвания на мембрани от наноструктуриран оксид (2015)
2513 Видеков, В. Х., Банкова А., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Чернякова K., Експериментални методи за изпитване на аноден Al2O3 на огъване (2015)
2514 Gerova, G. G., Spasov, I. G., Allison C. M., Steinbrück M., Modeling and simulation of the QUENCH 12 experiment with the RELAP/SCDAPSIM/MOD3.5 code (2018)
2515 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., T. Vladkova., C. Erfan., Plasma aided surface technology for modification of materials referred to fire protection. (2008)
2516 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrode configuration and non-uniform dielectric barrier discharge properties (2009)
2517 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Energy Characteristics and Parameters of Non-Uniform (Pin-to-Plate) Dielectric Barrier Discharge (2009)
2518 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Plasma aided flame retardation of wood, wooden products and cellulosic materials (2011)
2519 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Energy-Effective Plasma-Chemical Surface Modification of Polymers and Polymeric Materials at Atmospheric Pressure (2002)
2520 Nam N. T., Lien H. D., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., A numerical investigation of forest fires under winds (2002)
2521 Punov, P. B., Gechev, T., Mihalkov, S. L., Podevin, P., Barta, D., Experimental study of multiple pilot injection strategy in an automotive direct injection diesel engine (2018)
2522 Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И., Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 1. Физически и математически модел на течението (2007)
2523 Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И., Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 2. Резултати от численият експеримент (2007)
2524 Петров П.Б., Терзиев, А. К., Иванов А., Типове мачти и измервателно оборудване, прилагани при изследванията на ветровия потенциал. Видове измервания (2010)
2525 Lien H. D., Nam N. T., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., Quang V.D., Analyze on the influence of the initial turbulence on the two – phase turbulent jet (2002)
2526 Гигов, Б. И., Драганов, В. А., Теглително изпитване на верижен терактор с хидрообемна трансмисия (2001)
2527 Punov, P. B., Research influence of multi-pulse pilot injection on combustion heat release and combustion proces in modern diesel engines (2011)
2528 Гигов, Б. И., Хлебарски, Д. А., Определяне теглото на трактора (2001)
2529 Antonov, I. S., Terziev, A. K., Nam N. T., Lien H.D., Modeling drying process of coffee beans by single particle admixture method (2005)
2530 Сотирова, Д. В., Организационно поведение и култура (2007)
2531 Сотирова, Д. В., Дилемите на масовото висше образование (1996)
2532 Tsaneva, B. R., Bankova A., Videkov, V. H., Chernyakova K., Vrublevsky I., Potential usage of nanoporous anodic alumina in bar coding in the medium IR range (2015)
2533 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Банкова А., Врублевски И., Чернякова К., Изследване на слойни структури от мембрани на Al2O3 (2014)
2534 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Ячовски А., Фърков Г., Оценка параметри на наноструктернирани мембрани (2010)
2535 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Врублевски И., Фърков Г., Изследване термичната устойчивост на наноструктурни мамбрани за МЕМС (2010)
2536 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Фърков Г., Диелектрични наноструктурирани мембрани с метално ядро (2009)
2537 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Hardware and Software Modules for Education in Electronics Manufacturing (2018)
2538 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Manev, S. V., Object recognition via cctv by neural network using (2018)
2539 Хлебарски, Д. А., Гигов, Б. И., Оптимизиране параметрите на трактора (2002)
2540 Димитров, Е. Ц., Пунов, П. Б., Павлов, Б., Изследване на влиянието на дължината на пълнителния тръбопровод върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2541 Гигов, Б. И., Димитров Й. Н., За построяване теглителната характеристика на трактора (1999)
2542 Димитров, Е. Ц., Yonchev, E., Pavlov, B., Пунов, П. Б., Изследване на влиянието на горивната уредба върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2543 Пунов, П. Б., Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене (2009)
2544 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Изследване на показателите на бензинов двигател с вътрешно горене при изменение на дължината на пълнителния тръбопровод и момента на затваряне на пълнителния клапан (2009)
2545 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Влияние на степента на рециркулация на отработилите газове върху образуването на азотни окиси (NOx) в цилиндрите на дизеловите двигатели с вътрешно горене (2010)
2546 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Baseband version of the bat-inspired spectrogram correlation and transformation receiver (2016)
2547 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired two target resolution at radio frequencies (2017)
2548 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., За теглителен клас 4 kN при тракторите (1999)
2549 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired processing of radar target echoes (2018)
2550 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Опитно определяне диапазона на регулиране на пълнопоточна хидрообемна трансмисия (1998)