8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2501 Петров П.Б., Терзиев, А. К., Иванов А., Типове мачти и измервателно оборудване, прилагани при изследванията на ветровия потенциал. Видове измервания (2010)
2502 Lien H. D., Nam N. T., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., Quang V.D., Analyze on the influence of the initial turbulence on the two – phase turbulent jet (2002)
2503 Гигов, Б. И., Драганов, В. А., Теглително изпитване на верижен терактор с хидрообемна трансмисия (2001)
2504 Punov, P. B., Research influence of multi-pulse pilot injection on combustion heat release and combustion proces in modern diesel engines (2011)
2505 Гигов, Б. И., Хлебарски, Д. А., Определяне теглото на трактора (2001)
2506 Antonov, I. S., Terziev, A. K., Nam N. T., Lien H.D., Modeling drying process of coffee beans by single particle admixture method (2005)
2507 Сотирова, Д. В., Организационно поведение и култура (2007)
2508 Сотирова, Д. В., Дилемите на масовото висше образование (1996)
2509 Tsaneva, B. R., Bankova A., Videkov, V. H., Chernyakova K., Vrublevsky I., Potential usage of nanoporous anodic alumina in bar coding in the medium IR range (2015)
2510 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Банкова А., Врублевски И., Чернякова К., Изследване на слойни структури от мембрани на Al2O3 (2014)
2511 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Ячовски А., Фърков Г., Оценка параметри на наноструктернирани мембрани (2010)
2512 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Врублевски И., Фърков Г., Изследване термичната устойчивост на наноструктурни мамбрани за МЕМС (2010)
2513 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Фърков Г., Диелектрични наноструктурирани мембрани с метално ядро (2009)
2514 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Hardware and Software Modules for Education in Electronics Manufacturing (2018)
2515 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Manev, S. V., Object recognition via cctv by neural network using (2018)
2516 Хлебарски, Д. А., Гигов, Б. И., Оптимизиране параметрите на трактора (2002)
2517 Димитров, Е. Ц., Пунов, П. Б., Павлов, Б., Изследване на влиянието на дължината на пълнителния тръбопровод върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2518 Гигов, Б. И., Димитров Й. Н., За построяване теглителната характеристика на трактора (1999)
2519 Димитров, Е. Ц., Yonchev, E., Pavlov, B., Пунов, П. Б., Изследване на влиянието на горивната уредба върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2520 Пунов, П. Б., Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене (2009)
2521 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Изследване на показателите на бензинов двигател с вътрешно горене при изменение на дължината на пълнителния тръбопровод и момента на затваряне на пълнителния клапан (2009)
2522 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Влияние на степента на рециркулация на отработилите газове върху образуването на азотни окиси (NOx) в цилиндрите на дизеловите двигатели с вътрешно горене (2010)
2523 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Baseband version of the bat-inspired spectrogram correlation and transformation receiver (2016)
2524 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired two target resolution at radio frequencies (2017)
2525 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., За теглителен клас 4 kN при тракторите (1999)
2526 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired processing of radar target echoes (2018)
2527 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Опитно определяне диапазона на регулиране на пълнопоточна хидрообемна трансмисия (1998)
2528 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Инхибиране на корозионното напукване на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди (1992)
2529 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Влияние сварки на коррозионное растрескивание низкоуглеродистых сталей в фосфатных средах (1992)
2530 Борисов, Б. А., Анализ на някои фактори, влияещи върху продължителността и себестойността на експлоатация на транспортните средства (2018)
2531 Marcheva, J. S., Raicheff R., Fachikov L., Effect of Solution Concentration on Stress-Corrosion Cracking of Mild Steel in Phosphate Medium (1988)
2532 Marcheva, J. S., Raicheff R., Nikolov S., Haladzowa Tz., Mössbauer study of surface films on steels formed in phosphate environments at stress-corrosion cracking conditions (1996)
2533 Marcheva, J. S., Raicheff R., Stress-corrosion cracking of low-alloy steel in phosphate solutions (1990)
2534 Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Punov, P. B., Lacour, S., Descombes, G., Working fluid selection of Rankine-Hirn cycle according to the heat source (2014)
2535 Софронова, Д. А., Възможности на машинното бродиране за създаване на дизайнерски интерпретации (2015)
2536 Marcheva, Y. S., Raicheff R., Effect of heat treatment on stress-corrosion cracking of low-carbon steel in phosphate solutions (2011)
2537 Marcheva, Y. S., Raicheff R., Comparision of Stress-corrosion cracking susceptibility of mild and low alloy steels in phosphate environments (2008)
2538 Punov, P. B., Evtimov, T. P., A modern approach for modeling the combustion process in direct injection diesel engines (2015)
2539 A. Karantonis., Marcheva, Y. S., L. G. Ghivalos., N. Kouloumbi., Static and dynamic phenomena during the electrodissolution of steel in aqueous NaCl solutions (2006)
2540 Punov, P. B., Evtimov, T. P., Combustion optimization in a modern diesel engine by means of pre-injection strategy (2015)
2541 Георгиев, К. К., Кенарова, А.Е., Димитрова, Д., Анаеробна ферментация - от теория към практика (2009)
2542 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., Определяне началните параметри за двумерни физико-механични изпитвания на еднолицеви напречно плетени платове (2008)
2543 Lacour, S., Podevin, P., Punov, P. B., Fuels saving using direct adiabatic cooling instead conventional air conditioning for a tractor cabin (2015)
2544 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., Анализ на съществуващите методи за моделиране на бримкова структура (2007)
2545 Podevin, P., Perilhon, C., Danlos, A., Punov, P. B., Hussain, N., Wagner, M., Massouh, F., Mansila, R., Effect of water injection at inlet of turbocharger on compressor performances (2015)
2546 Кенарова, А., Георгиев, К. К., Микробиология и биохимия на метанообразуването (2007)
2547 Punov, P. B., Experimental study of exhaust gas parameters on a diesel engine in stationary operating mode (2016)
2548 Punov, P. B., Comparative analysis of Rankine cycle and Organic rankine cycle for waste heat recovery in internal combustion engine (2016)
2549 Салиев, Д. Н., Анализ на програмното осигуряване за моделиране на пътното движение (2006)
2550 Салиев, Д. Н., Алгоритъм за изследване на транспортните потоци от един наблюдател (2007)