9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2501 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrode configuration and non-uniform dielectric barrier discharge properties (2009)
2502 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Energy Characteristics and Parameters of Non-Uniform (Pin-to-Plate) Dielectric Barrier Discharge (2009)
2503 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Plasma aided flame retardation of wood, wooden products and cellulosic materials (2011)
2504 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Energy-Effective Plasma-Chemical Surface Modification of Polymers and Polymeric Materials at Atmospheric Pressure (2002)
2505 Nam N. T., Lien H. D., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., A numerical investigation of forest fires under winds (2002)
2506 Punov, P. B., Gechev, T., Mihalkov, S. L., Podevin, P., Barta, D., Experimental study of multiple pilot injection strategy in an automotive direct injection diesel engine (2018)
2507 Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И., Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 1. Физически и математически модел на течението (2007)
2508 Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И., Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 2. Резултати от численият експеримент (2007)
2509 Петров П.Б., Терзиев, А. К., Иванов А., Типове мачти и измервателно оборудване, прилагани при изследванията на ветровия потенциал. Видове измервания (2010)
2510 Lien H. D., Nam N. T., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., Quang V.D., Analyze on the influence of the initial turbulence on the two – phase turbulent jet (2002)
2511 Гигов, Б. И., Драганов, В. А., Теглително изпитване на верижен терактор с хидрообемна трансмисия (2001)
2512 Punov, P. B., Research influence of multi-pulse pilot injection on combustion heat release and combustion proces in modern diesel engines (2011)
2513 Гигов, Б. И., Хлебарски, Д. А., Определяне теглото на трактора (2001)
2514 Antonov, I. S., Terziev, A. K., Nam N. T., Lien H.D., Modeling drying process of coffee beans by single particle admixture method (2005)
2515 Сотирова, Д. В., Организационно поведение и култура (2007)
2516 Сотирова, Д. В., Дилемите на масовото висше образование (1996)
2517 Tsaneva, B. R., Bankova A., Videkov, V. H., Chernyakova K., Vrublevsky I., Potential usage of nanoporous anodic alumina in bar coding in the medium IR range (2015)
2518 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Банкова А., Врублевски И., Чернякова К., Изследване на слойни структури от мембрани на Al2O3 (2014)
2519 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Ячовски А., Фърков Г., Оценка параметри на наноструктернирани мембрани (2010)
2520 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Врублевски И., Фърков Г., Изследване термичната устойчивост на наноструктурни мамбрани за МЕМС (2010)
2521 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Фърков Г., Диелектрични наноструктурирани мембрани с метално ядро (2009)
2522 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Hardware and Software Modules for Education in Electronics Manufacturing (2018)
2523 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Manev, S. V., Object recognition via cctv by neural network using (2018)
2524 Хлебарски, Д. А., Гигов, Б. И., Оптимизиране параметрите на трактора (2002)
2525 Димитров, Е. Ц., Пунов, П. Б., Павлов, Б., Изследване на влиянието на дължината на пълнителния тръбопровод върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2526 Гигов, Б. И., Димитров Й. Н., За построяване теглителната характеристика на трактора (1999)
2527 Димитров, Е. Ц., Yonchev, E., Pavlov, B., Пунов, П. Б., Изследване на влиянието на горивната уредба върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2528 Пунов, П. Б., Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене (2009)
2529 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Изследване на показателите на бензинов двигател с вътрешно горене при изменение на дължината на пълнителния тръбопровод и момента на затваряне на пълнителния клапан (2009)
2530 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Влияние на степента на рециркулация на отработилите газове върху образуването на азотни окиси (NOx) в цилиндрите на дизеловите двигатели с вътрешно горене (2010)
2531 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Baseband version of the bat-inspired spectrogram correlation and transformation receiver (2016)
2532 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired two target resolution at radio frequencies (2017)
2533 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., За теглителен клас 4 kN при тракторите (1999)
2534 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired processing of radar target echoes (2018)
2535 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Опитно определяне диапазона на регулиране на пълнопоточна хидрообемна трансмисия (1998)
2536 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Инхибиране на корозионното напукване на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди (1992)
2537 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Влияние сварки на коррозионное растрескивание низкоуглеродистых сталей в фосфатных средах (1992)
2538 Борисов, Б. А., Анализ на някои фактори, влияещи върху продължителността и себестойността на експлоатация на транспортните средства (2018)
2539 Marcheva, J. S., Raicheff R., Fachikov L., Effect of Solution Concentration on Stress-Corrosion Cracking of Mild Steel in Phosphate Medium (1988)
2540 Marcheva, J. S., Raicheff R., Nikolov S., Haladzowa Tz., Mössbauer study of surface films on steels formed in phosphate environments at stress-corrosion cracking conditions (1996)
2541 Marcheva, J. S., Raicheff R., Stress-corrosion cracking of low-alloy steel in phosphate solutions (1990)
2542 Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Punov, P. B., Lacour, S., Descombes, G., Working fluid selection of Rankine-Hirn cycle according to the heat source (2014)
2543 Софронова, Д. А., Възможности на машинното бродиране за създаване на дизайнерски интерпретации (2015)
2544 Marcheva, Y. S., Raicheff R., Effect of heat treatment on stress-corrosion cracking of low-carbon steel in phosphate solutions (2011)
2545 Marcheva, Y. S., Raicheff R., Comparision of Stress-corrosion cracking susceptibility of mild and low alloy steels in phosphate environments (2008)
2546 Punov, P. B., Evtimov, T. P., A modern approach for modeling the combustion process in direct injection diesel engines (2015)
2547 A. Karantonis., Marcheva, Y. S., L. G. Ghivalos., N. Kouloumbi., Static and dynamic phenomena during the electrodissolution of steel in aqueous NaCl solutions (2006)
2548 Punov, P. B., Evtimov, T. P., Combustion optimization in a modern diesel engine by means of pre-injection strategy (2015)
2549 Георгиев, К. К., Кенарова, А.Е., Димитрова, Д., Анаеробна ферментация - от теория към практика (2009)
2550 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., Определяне началните параметри за двумерни физико-механични изпитвания на еднолицеви напречно плетени платове (2008)