10775

Публикации
Publications

1526

Автори
Autors

10776

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2501 Karagyozov, T.S., Tzaneva, B. R., Videkov, V. H., Contact Electrode Based on Nanowire Arrays on Conductive Substrate (2018)
2502 Ruskova, K. G., Pavlov, Ts., Tzaneva, B. R., Petkov, P. J., Electroless Copper Deposition for Antenna Applications (2018)
2503 Milusheva, V. S., Tzaneva, B. R., Karagyozov T., Videkov, V. H., Effect of treatment in copper (II) electrolyte on the structure of a copper/alumina nanocomposite (2018)
2504 Tzaneva, B. R., Todorov, G. D., Dimitrova, R. B., Chemical and electrochemical growth of HydroxyApatite on 3-D machined titanium alloy (2018)
2505 Салиев, Д. Н., МОДЕЛИРАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (2013)
2506 Iliev, I. T., Nikolov, G. T., Tabakov, S. D., Tzaneva, B. R., Experimental Investigation of Textile Planar Capacitive Sensors (2018)
2507 Mitov M., Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Bankova A., Popov Tsv., Oxidation of aluminum in a DC argon/oxygen plasma (2017)
2508 Банкова А., Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Митов М., Програмируема система за механични изпитвания на мембрани от наноструктуриран оксид (2015)
2509 Видеков, В. Х., Банкова А., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Чернякова K., Експериментални методи за изпитване на аноден Al2O3 на огъване (2015)
2510 Gerova, G. G., Spasov, I. G., Allison C. M., Steinbrück M., Modeling and simulation of the QUENCH 12 experiment with the RELAP/SCDAPSIM/MOD3.5 code (2018)
2511 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., T. Vladkova., C. Erfan., Plasma aided surface technology for modification of materials referred to fire protection. (2008)
2512 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrode configuration and non-uniform dielectric barrier discharge properties (2009)
2513 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Energy Characteristics and Parameters of Non-Uniform (Pin-to-Plate) Dielectric Barrier Discharge (2009)
2514 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Plasma aided flame retardation of wood, wooden products and cellulosic materials (2011)
2515 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Energy-Effective Plasma-Chemical Surface Modification of Polymers and Polymeric Materials at Atmospheric Pressure (2002)
2516 Nam N. T., Lien H. D., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., A numerical investigation of forest fires under winds (2002)
2517 Punov, P. B., Gechev, T., Mihalkov, S. L., Podevin, P., Barta, D., Experimental study of multiple pilot injection strategy in an automotive direct injection diesel engine (2018)
2518 Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И., Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 1. Физически и математически модел на течението (2007)
2519 Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И., Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 2. Резултати от численият експеримент (2007)
2520 Петров П.Б., Терзиев, А. К., Иванов А., Типове мачти и измервателно оборудване, прилагани при изследванията на ветровия потенциал. Видове измервания (2010)
2521 Lien H. D., Nam N. T., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., Quang V.D., Analyze on the influence of the initial turbulence on the two – phase turbulent jet (2002)
2522 Гигов, Б. И., Драганов, В. А., Теглително изпитване на верижен терактор с хидрообемна трансмисия (2001)
2523 Punov, P. B., Research influence of multi-pulse pilot injection on combustion heat release and combustion proces in modern diesel engines (2011)
2524 Гигов, Б. И., Хлебарски, Д. А., Определяне теглото на трактора (2001)
2525 Antonov, I. S., Terziev, A. K., Nam N. T., Lien H.D., Modeling drying process of coffee beans by single particle admixture method (2005)
2526 Сотирова, Д. В., Организационно поведение и култура (2007)
2527 Сотирова, Д. В., Дилемите на масовото висше образование (1996)
2528 Tsaneva, B. R., Bankova A., Videkov, V. H., Chernyakova K., Vrublevsky I., Potential usage of nanoporous anodic alumina in bar coding in the medium IR range (2015)
2529 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Банкова А., Врублевски И., Чернякова К., Изследване на слойни структури от мембрани на Al2O3 (2014)
2530 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Ячовски А., Фърков Г., Оценка параметри на наноструктернирани мембрани (2010)
2531 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Врублевски И., Фърков Г., Изследване термичната устойчивост на наноструктурни мамбрани за МЕМС (2010)
2532 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Фърков Г., Диелектрични наноструктурирани мембрани с метално ядро (2009)
2533 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Hardware and Software Modules for Education in Electronics Manufacturing (2018)
2534 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Manev, S. V., Object recognition via cctv by neural network using (2018)
2535 Хлебарски, Д. А., Гигов, Б. И., Оптимизиране параметрите на трактора (2002)
2536 Димитров, Е. Ц., Пунов, П. Б., Павлов, Б., Изследване на влиянието на дължината на пълнителния тръбопровод върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2537 Гигов, Б. И., Димитров Й. Н., За построяване теглителната характеристика на трактора (1999)
2538 Димитров, Е. Ц., Yonchev, E., Pavlov, B., Пунов, П. Б., Изследване на влиянието на горивната уредба върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2539 Пунов, П. Б., Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене (2009)
2540 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Изследване на показателите на бензинов двигател с вътрешно горене при изменение на дължината на пълнителния тръбопровод и момента на затваряне на пълнителния клапан (2009)
2541 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Влияние на степента на рециркулация на отработилите газове върху образуването на азотни окиси (NOx) в цилиндрите на дизеловите двигатели с вътрешно горене (2010)
2542 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Baseband version of the bat-inspired spectrogram correlation and transformation receiver (2016)
2543 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired two target resolution at radio frequencies (2017)
2544 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., За теглителен клас 4 kN при тракторите (1999)
2545 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired processing of radar target echoes (2018)
2546 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Опитно определяне диапазона на регулиране на пълнопоточна хидрообемна трансмисия (1998)
2547 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Инхибиране на корозионното напукване на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди (1992)
2548 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Влияние сварки на коррозионное растрескивание низкоуглеродистых сталей в фосфатных средах (1992)
2549 Борисов, Б. А., Анализ на някои фактори, влияещи върху продължителността и себестойността на експлоатация на транспортните средства (2018)
2550 Marcheva, J. S., Raicheff R., Fachikov L., Effect of Solution Concentration on Stress-Corrosion Cracking of Mild Steel in Phosphate Medium (1988)