9520

Публикации
Publications

1435

Автори
Autors

9521

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2501 Mitov M., Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Bankova A., Popov Tsv., Oxidation of aluminum in a DC argon/oxygen plasma (2017)
2502 Банкова А., Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Митов М., Програмируема система за механични изпитвания на мембрани от наноструктуриран оксид (2015)
2503 Видеков, В. Х., Банкова А., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Чернякова K., Експериментални методи за изпитване на аноден Al2O3 на огъване (2015)
2504 Gerova, G. G., Spasov, I. G., Allison C. M., Steinbrück M., Modeling and simulation of the QUENCH 12 experiment with the RELAP/SCDAPSIM/MOD3.5 code (2018)
2505 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., T. Vladkova., C. Erfan., Plasma aided surface technology for modification of materials referred to fire protection. (2008)
2506 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrode configuration and non-uniform dielectric barrier discharge properties (2009)
2507 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Energy Characteristics and Parameters of Non-Uniform (Pin-to-Plate) Dielectric Barrier Discharge (2009)
2508 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Plasma aided flame retardation of wood, wooden products and cellulosic materials (2011)
2509 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Energy-Effective Plasma-Chemical Surface Modification of Polymers and Polymeric Materials at Atmospheric Pressure (2002)
2510 Nam N. T., Lien H. D., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., A numerical investigation of forest fires under winds (2002)
2511 Punov, P. B., Gechev, T., Mihalkov, S. L., Podevin, P., Barta, D., Experimental study of multiple pilot injection strategy in an automotive direct injection diesel engine (2018)
2512 Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И., Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 1. Физически и математически модел на течението (2007)
2513 Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И., Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 2. Резултати от численият експеримент (2007)
2514 Петров П.Б., Терзиев, А. К., Иванов А., Типове мачти и измервателно оборудване, прилагани при изследванията на ветровия потенциал. Видове измервания (2010)
2515 Lien H. D., Nam N. T., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., Quang V.D., Analyze on the influence of the initial turbulence on the two – phase turbulent jet (2002)
2516 Гигов, Б. И., Драганов, В. А., Теглително изпитване на верижен терактор с хидрообемна трансмисия (2001)
2517 Punov, P. B., Research influence of multi-pulse pilot injection on combustion heat release and combustion proces in modern diesel engines (2011)
2518 Гигов, Б. И., Хлебарски, Д. А., Определяне теглото на трактора (2001)
2519 Antonov, I. S., Terziev, A. K., Nam N. T., Lien H.D., Modeling drying process of coffee beans by single particle admixture method (2005)
2520 Сотирова, Д. В., Организационно поведение и култура (2007)
2521 Сотирова, Д. В., Дилемите на масовото висше образование (1996)
2522 Tsaneva, B. R., Bankova A., Videkov, V. H., Chernyakova K., Vrublevsky I., Potential usage of nanoporous anodic alumina in bar coding in the medium IR range (2015)
2523 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Банкова А., Врублевски И., Чернякова К., Изследване на слойни структури от мембрани на Al2O3 (2014)
2524 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Ячовски А., Фърков Г., Оценка параметри на наноструктернирани мембрани (2010)
2525 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Врублевски И., Фърков Г., Изследване термичната устойчивост на наноструктурни мамбрани за МЕМС (2010)
2526 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Фърков Г., Диелектрични наноструктурирани мембрани с метално ядро (2009)
2527 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Hardware and Software Modules for Education in Electronics Manufacturing (2018)
2528 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Manev, S. V., Object recognition via cctv by neural network using (2018)
2529 Хлебарски, Д. А., Гигов, Б. И., Оптимизиране параметрите на трактора (2002)
2530 Димитров, Е. Ц., Пунов, П. Б., Павлов, Б., Изследване на влиянието на дължината на пълнителния тръбопровод върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2531 Гигов, Б. И., Димитров Й. Н., За построяване теглителната характеристика на трактора (1999)
2532 Димитров, Е. Ц., Yonchev, E., Pavlov, B., Пунов, П. Б., Изследване на влиянието на горивната уредба върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2533 Пунов, П. Б., Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене (2009)
2534 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Изследване на показателите на бензинов двигател с вътрешно горене при изменение на дължината на пълнителния тръбопровод и момента на затваряне на пълнителния клапан (2009)
2535 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Влияние на степента на рециркулация на отработилите газове върху образуването на азотни окиси (NOx) в цилиндрите на дизеловите двигатели с вътрешно горене (2010)
2536 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Baseband version of the bat-inspired spectrogram correlation and transformation receiver (2016)
2537 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired two target resolution at radio frequencies (2017)
2538 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., За теглителен клас 4 kN при тракторите (1999)
2539 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired processing of radar target echoes (2018)
2540 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Опитно определяне диапазона на регулиране на пълнопоточна хидрообемна трансмисия (1998)
2541 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Инхибиране на корозионното напукване на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди (1992)
2542 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Влияние сварки на коррозионное растрескивание низкоуглеродистых сталей в фосфатных средах (1992)
2543 Борисов, Б. А., Анализ на някои фактори, влияещи върху продължителността и себестойността на експлоатация на транспортните средства (2018)
2544 Marcheva, J. S., Raicheff R., Fachikov L., Effect of Solution Concentration on Stress-Corrosion Cracking of Mild Steel in Phosphate Medium (1988)
2545 Marcheva, J. S., Raicheff R., Nikolov S., Haladzowa Tz., Mössbauer study of surface films on steels formed in phosphate environments at stress-corrosion cracking conditions (1996)
2546 Marcheva, J. S., Raicheff R., Stress-corrosion cracking of low-alloy steel in phosphate solutions (1990)
2547 Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Punov, P. B., Lacour, S., Descombes, G., Working fluid selection of Rankine-Hirn cycle according to the heat source (2014)
2548 Софронова, Д. А., Възможности на машинното бродиране за създаване на дизайнерски интерпретации (2015)
2549 Marcheva, Y. S., Raicheff R., Effect of heat treatment on stress-corrosion cracking of low-carbon steel in phosphate solutions (2011)
2550 Marcheva, Y. S., Raicheff R., Comparision of Stress-corrosion cracking susceptibility of mild and low alloy steels in phosphate environments (2008)