8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2501 Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И., Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 2. Резултати от численият експеримент (2007)
2502 Петров П.Б., Терзиев, А. К., Иванов А., Типове мачти и измервателно оборудване, прилагани при изследванията на ветровия потенциал. Видове измервания (2010)
2503 Lien H. D., Nam N. T., Antonov, I. S., Krastanska T. T., Terziev, A. K., Quang V.D., Analyze on the influence of the initial turbulence on the two – phase turbulent jet (2002)
2504 Гигов, Б. И., Драганов, В. А., Теглително изпитване на верижен терактор с хидрообемна трансмисия (2001)
2505 Punov, P. B., Research influence of multi-pulse pilot injection on combustion heat release and combustion proces in modern diesel engines (2011)
2506 Гигов, Б. И., Хлебарски, Д. А., Определяне теглото на трактора (2001)
2507 Antonov, I. S., Terziev, A. K., Nam N. T., Lien H.D., Modeling drying process of coffee beans by single particle admixture method (2005)
2508 Сотирова, Д. В., Организационно поведение и култура (2007)
2509 Сотирова, Д. В., Дилемите на масовото висше образование (1996)
2510 Tsaneva, B. R., Bankova A., Videkov, V. H., Chernyakova K., Vrublevsky I., Potential usage of nanoporous anodic alumina in bar coding in the medium IR range (2015)
2511 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Банкова А., Врублевски И., Чернякова К., Изследване на слойни структури от мембрани на Al2O3 (2014)
2512 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Ячовски А., Фърков Г., Оценка параметри на наноструктернирани мембрани (2010)
2513 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Врублевски И., Фърков Г., Изследване термичната устойчивост на наноструктурни мамбрани за МЕМС (2010)
2514 Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Ячовски А., Фърков Г., Диелектрични наноструктурирани мембрани с метално ядро (2009)
2515 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Hardware and Software Modules for Education in Electronics Manufacturing (2018)
2516 Docheva, L. E., Dochev, I. N., Manev, S. V., Object recognition via cctv by neural network using (2018)
2517 Хлебарски, Д. А., Гигов, Б. И., Оптимизиране параметрите на трактора (2002)
2518 Димитров, Е. Ц., Пунов, П. Б., Павлов, Б., Изследване на влиянието на дължината на пълнителния тръбопровод върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2519 Гигов, Б. И., Димитров Й. Н., За построяване теглителната характеристика на трактора (1999)
2520 Димитров, Е. Ц., Yonchev, E., Pavlov, B., Пунов, П. Б., Изследване на влиянието на горивната уредба върху мощностните показатели на бензинов двигател (2004)
2521 Пунов, П. Б., Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двигател с вътрешно горене (2009)
2522 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Изследване на показателите на бензинов двигател с вътрешно горене при изменение на дължината на пълнителния тръбопровод и момента на затваряне на пълнителния клапан (2009)
2523 Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П., Влияние на степента на рециркулация на отработилите газове върху образуването на азотни окиси (NOx) в цилиндрите на дизеловите двигатели с вътрешно горене (2010)
2524 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Baseband version of the bat-inspired spectrogram correlation and transformation receiver (2016)
2525 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired two target resolution at radio frequencies (2017)
2526 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., За теглителен клас 4 kN при тракторите (1999)
2527 Georgiev, K. K., Balleri, A., Stove, A., Holderied, M.W., Bio-inspired processing of radar target echoes (2018)
2528 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Опитно определяне диапазона на регулиране на пълнопоточна хидрообемна трансмисия (1998)
2529 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Инхибиране на корозионното напукване на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди (1992)
2530 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Влияние сварки на коррозионное растрескивание низкоуглеродистых сталей в фосфатных средах (1992)
2531 Борисов, Б. А., Анализ на някои фактори, влияещи върху продължителността и себестойността на експлоатация на транспортните средства (2018)
2532 Marcheva, J. S., Raicheff R., Fachikov L., Effect of Solution Concentration on Stress-Corrosion Cracking of Mild Steel in Phosphate Medium (1988)
2533 Marcheva, J. S., Raicheff R., Nikolov S., Haladzowa Tz., Mössbauer study of surface films on steels formed in phosphate environments at stress-corrosion cracking conditions (1996)
2534 Marcheva, J. S., Raicheff R., Stress-corrosion cracking of low-alloy steel in phosphate solutions (1990)
2535 Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Punov, P. B., Lacour, S., Descombes, G., Working fluid selection of Rankine-Hirn cycle according to the heat source (2014)
2536 Софронова, Д. А., Възможности на машинното бродиране за създаване на дизайнерски интерпретации (2015)
2537 Marcheva, Y. S., Raicheff R., Effect of heat treatment on stress-corrosion cracking of low-carbon steel in phosphate solutions (2011)
2538 Marcheva, Y. S., Raicheff R., Comparision of Stress-corrosion cracking susceptibility of mild and low alloy steels in phosphate environments (2008)
2539 Punov, P. B., Evtimov, T. P., A modern approach for modeling the combustion process in direct injection diesel engines (2015)
2540 A. Karantonis., Marcheva, Y. S., L. G. Ghivalos., N. Kouloumbi., Static and dynamic phenomena during the electrodissolution of steel in aqueous NaCl solutions (2006)
2541 Punov, P. B., Evtimov, T. P., Combustion optimization in a modern diesel engine by means of pre-injection strategy (2015)
2542 Георгиев, К. К., Кенарова, А.Е., Димитрова, Д., Анаеробна ферментация - от теория към практика (2009)
2543 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., Определяне началните параметри за двумерни физико-механични изпитвания на еднолицеви напречно плетени платове (2008)
2544 Lacour, S., Podevin, P., Punov, P. B., Fuels saving using direct adiabatic cooling instead conventional air conditioning for a tractor cabin (2015)
2545 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., Анализ на съществуващите методи за моделиране на бримкова структура (2007)
2546 Podevin, P., Perilhon, C., Danlos, A., Punov, P. B., Hussain, N., Wagner, M., Massouh, F., Mansila, R., Effect of water injection at inlet of turbocharger on compressor performances (2015)
2547 Кенарова, А., Георгиев, К. К., Микробиология и биохимия на метанообразуването (2007)
2548 Punov, P. B., Experimental study of exhaust gas parameters on a diesel engine in stationary operating mode (2016)
2549 Punov, P. B., Comparative analysis of Rankine cycle and Organic rankine cycle for waste heat recovery in internal combustion engine (2016)
2550 Салиев, Д. Н., Анализ на програмното осигуряване за моделиране на пътното движение (2006)