Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, Г. Н.
Заглавие: Експериментално определяне на коефициента на интензивност на напреженията
Ключови думи: метод на мрежите, коефициент на интензивност на напреженията

Абстракт: Приложен е методът на координатните мрежи за експериментално определяне на коефициента на интензивност на напреженията KI за пукнатина с краен радиус при равнинно напрегнато състояние. Представени са алгоритъмът за изчисления и експериментални резултати за KI.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 29, стр. стр. 5-14, 2016, България, София, Технически Университет-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Todorova, G. N.
  Title: Experimental determination of the stress intensity factor
  Keywords: grid method, stress intensity factor KI, plane stress

  Abstract: The coordinated grid method is applied for experimental evaluation of stress intensity factor KI of blunt crack under plane stress. The algorithm for calculation and experimental results are presented.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 29, pp. 5-14, 2016, Bulgaria, Sofia, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание