Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Цанов Р.
Заглавие: Оптимизация на времената на фазите за триклонно кръстовище в жк. „Дървеница”
Ключови думи: трафик, оптимизация на светлинни сигнали, опашки, време за ч

Абстракт: В доклада се представя оптимизация на времената на фазите на триклонното кръстовище на бул. „Св. Климент Охридски” и ул. „8-ми декември” в столичния квартал „Дървеница”.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс-2013, стр. стр. 111-114, 2013, България, София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N., Madjarski, E. M., Mladenov, G. D., Tsanov R.
  Title: OPTIMIZATION OF THE PHASES OF JUNCTION WITH THREE ENTRANCES IN THE DISTRICT "DARVENITSA"
  Keywords: traffic, optimization of light signals, tails, waiting time

  Abstract: The report presents the optimization of the phases of the three way junction on "St. Kliment Ohridski" and "December 8" in the neighborhood of "Durvenitsa".

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, Bul Trans-2013, pp. 111-114, 2013, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание