Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И., Русанов, Р. В.
Заглавие: Изследване на КПД, кинематичния и силовия диапазон на двупоточни обемни хидромеханични предавки
Ключови думи: диференциални хидромеханични предавки, хидростатични трансмисии, обхват на регулиране и КПД

Абстракт: Изследвани са различни кинематични схеми на свързване на механична и хидравлична клонирана двуредова предавка за транспортно средство, разпределение на енергийните потоци, ефективност на работа и обхват на регулиране на параметрите на крайната предавка при постоянна мощност на предавката в зависимост от параметрите на планетарния механизъм, съгласуването на предавките и хидростатичните машини.

Библиография

  1. Петров, В. А., 1988, Гидрообъемные трансмиссии самоходных машин, Москва, Машиностроение
  2. Гигов, Б. И. и Русанов, Р. В., 2005, Възможности за използване на диференциални обемни хидромеханични предавки в трансмисиите на транспортни и теглителни машини, XII Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'05+", Велико Търново, 23÷25 ноември 2005, <Сборник доклади "Техника § технологии", София>, НТС по машиностроене

Издание

Сборник доклади "Военна и автомобилна техника и технологии. Логистика. Безопасност" на XIII Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'06", Варна, 25-28 октомври, том 2, стр. стр. 69÷72, 2006, България, София, НТС по машиностроене, ISBN -10: 954-9322-17-3, ISBN-13: 978-954-9322-17-0

Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I., Rusanov, R. V.
Title: Research on kinematic and forces range and efficiency of the differential volumetric hydromechanical gears
Keywords: Differential nydromechanical gears, hydrostatic transmissions, range and efficiency

Abstract: Researched there were various kinematical schemes of connection of a mechanical and hydraulic clone two-line gear for transport vehicle, the distribution of power streams, efficiency duty and a range of regulation of final gear parameters at a constant power on an gear input in dependence on the parameters the planetary mechanism, agreeing gears and hydrostatic machines.

References

  1. Петров, В. А., 1988, Гидрообъемные трансмиссии самоходных машин, Москва, Машиностроение
  2. Гигов, Б. И. и Русанов, Р. В., 2005, Възможности за използване на диференциални обемни хидромеханични предавки в трансмисиите на транспортни и теглителни машини, XII Международна научно-техническа конференция "trans & MOTAUTO'05+", Велико Търново, 23÷25 ноември 2005, <Сборник доклади "Техника § технологии", София>, НТС по машиностроене

Issue

Proceedings "Military and automotive technics and technologies. Logistics. Safety" on XIII International scientific-technical conference "trans & MOTAUTO'06", Varna, 26-28 october, vol. 2, pp. 69÷72, 2006, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN -10: 954-9322-17-3, ISBN-13: 978-954-9322-17-0

Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.